Hidroposteņi

Melioratīvais hidrometriskais postenis – stacionāri aprīkota vieta, kur veic sistemātiskus virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumus un mērījumus. Hidrometrisko posteņu izvietojumu un aprīkojumu saglabā tā, lai nodrošinātu ilggadīgo hidrometrisko novērojumu rindas nepārtrauktību un ticamību, pamatotu novērojumu un mērījumu rezultātu izmantošanu hidroloģiskajos aprēķinos meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības, hidrotehnisko, transporta un citu būvju būvniecībā un ekspluatācijā, būvnormatīvu veidošanā un vides aizsardzības nodrošināšanā.

Pašreiz nolasījumi tiek veikti 32 automātiskajos upju un ezeru atjaunotajos hidrometriskajos posteņos, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 2000,5). No tiem 2016. gadā darbu uzsāka astoņi atjaunotie posteņi. 2017. gadā tika izstrādāti būvprojekti vēl 6 hidrometrisko posteņu atjaunošanai.

Darbi tiek veikti atbilstoši 2018. gada 4. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.9 „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”. Atjaunotajos hidrometriskajos posteņos nolasījumi tiek veikti automātiski, un katru stundu informācija tiek sūtīta uz centrālo serveri, no kura aktuālā informācija parādās arī šajā interneta vietnē.

Atbilstoši jaunajiem noteikumiem atjaunojamie Melioratīvie hidrometriskie posteņi iedalās:

  • Upju posteņi – 46
  • Ezeru posteņi – 6
  • Drenu posteņi – 4

Upju un ezeru hidrometriskajos posteņos ir uzstādītas FAT OTT eco Log 500 iekārtas, kuras nodrošina automātisku ūdens līmeņa monitoringu, datu pārraidi uz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) datu sistēmu un uzkrāšanu tajā.

Atjaunotie hidrometriskie posteņi, kuriem tiek veikti nolasījumi uz kartes atzīmēti ar sarkano punktu
Hidrometriskie posteņi, kuros vēl netiek veikti nolasījumi uz kartes atzīmēti ar pelēko punktu

Ūdenslīmeņu līknes tiek publicētas ZMNĪ interneta vietnē www.zmni.lv un ir publiski pieejamas. Atjaunotajiem hidrometriskajiem posteņiem ir pieejama aktuālā informācija – ūdenslīmeņu līknes mēneša garumā, kā arī sadaļā “Dokumentācija” sākot ar 2012. gadu – iepriekšējo gadu ūdenslīmeņu hidrogrāfi.

Caurplūdumu mērījumi. Astoņpadsmit hidrometriskajos posteņos: Abuls – Smiltene, Aģe – Upmaļi, Balupe – Vēži, Brasla – Avaidi, Dienvidsusēja – Elkšņi, Iča – Kuderi, Īslīce – Tiltsargi, Kauliņa – Alsunga, Malmuta – Kažova, Meirānu kanāls – Kalnagals, Neriņa – Bulduri, Oša – Rūsiņi, Padure – Ķimale, Pededze – Vīkšņi, Rinda – Rinda, Rēzekne – Kaļvi, Slocene – Tukums un Vija – Spiksti katru mēnesi veikti caurplūdumu mērījumi un mērījumu rezultātu apstrāde, Q/H līknes konstruēšanai.