Hidrometriskie posteņi

Meklēšana

pēc hidroposteņa nosaukuma

 

Melioratīvais hidrometriskais postenis – stacionāri aprīkota vieta, kur veic sistemātiskus virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumus un mērījumus. Hidrometrisko posteņu izvietojumu un aprīkojumu saglabā tā, lai nodrošinātu ilggadīgo hidrometrisko novērojumu rindas nepārtrauktību un ticamību, pamatotu novērojumu un mērījumu rezultātu izmantošanu hidroloģiskajos aprēķinos meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības, hidrotehnisko, transporta un citu būvju būvniecībā un ekspluatācijā, būvnormatīvu veidošanā un vides aizsardzības nodrošināšanā.

Pašreiz nolasījumi tiek veikti 43 automātiskajos upju un ezeru atjaunotajos hidrometriskajos posteņos, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 2000,5). 2018. gadā tika izstrādāti būvprojekti desmit hidrometrisko posteņu atjaunošanai, no kuriem pieci 2018. gadā arī tika atjaunoti. Pavisam 2018. gadā darbu uzsāka vienpadsmit atjaunotie posteņi.

Darbi tiek veikti atbilstoši 2018. gada 4. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 9 „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 9). Atjaunotajos hidrometriskajos posteņos nolasījumi tiek veikti automātiski, un katru stundu informācija tiek sūtīta uz centrālo serveri, no kura aktuālā informācija parādās arī šajā interneta vietnē.

Atbilstoši Noteikumiem Nr. 9 piecdesmit seši atjaunojamie Melioratīvie hidrometriskie posteņi iedalās:

Upju posteņi – 46;

Ezeru posteņi – 6;

Drenu posteņi – 4.

Upju un ezeru hidrometriskajos posteņos ir uzstādītas FAT OTT eco Log 500 iekārtas, kuras nodrošina automātisku ūdens līmeņa monitoringu, datu pārraidi uz Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) datu sistēmu un uzkrāšanu tajā.

Atjaunotie hidrometriskie posteņi, kuriem tiek veikti nolasījumi uz kartes atzīmēti ar zilu punktu .

Hidrometriskie posteņi, kuros vēl netiek veikti nolasījumi uz kartes atzīmēti ar pelēku punktu .

Ūdenslīmeņu līknes tiek publicētas ZMNĪ interneta vietnē www.zmni.lv un ir publiski pieejamas. Atjaunotajiem hidrometriskajiem posteņiem ir pieejama aktuālā informācija – ūdenslīmeņu līknes mēneša garumā, kā arī sadaļā “Dokumentācija” sākot ar 2012. gadu – iepriekšējo gadu ūdenslīmeņu hidrogrāfi.

Caurplūdumu mērījumi notiek divdesmit piecos hidrometriskajos posteņos vienu reizi mēnesī, iespēju robežās izvēloties mēnesim raksturīgākos laika apstākļus. Mērījumu rezultāti tiek uzkrāti, novērojumu rindas veidošanai.

Atjaunoto Melioratīvās hidrometrijas upju un ezeru hidrometrisko posteņu saraksts, kuros notiek ūdenslīmeņu un/vai caurplūdumu mērījumi.

Nr.p.k. Nosaukums ūdens līmenis caurplūdums Atrašanās vieta (novads)
1 Abuls–Smiltene x x Smiltenes novads
2 Aģe–Upmaļi x x Limbažu novads
3 Aiviekste–izteka x   Madonas novads
4 Aiviekste–Nagliņi x   Lubānas novads
5 Arona–Aronieši x   Madonas novads
6 Balupe–Vēži x x Rugāju novads
7 Bārta–Straumēni x   Nīcas novads
8 Brasla–Avaidi x x Pārgaujas novads
9 Brasla–Pipari x   Limbažu novads
10 Briede–Dravnieki x x Burtnieku novads
11 Bērze–Biksti x x Dobeles novads
12 Dienvidsusēja (Susēja)–Elkšņi x x Viesītes novads
13 Dursupe–Jaunpļavas x x Talsu novads
14 Dubna–Bērza Rubeņi x   Preiļu novads
15 Ezere–Skaras x x Saldus novads
16 Iecava–Ozolnieki x   Ozolnieku novads
17 Iča–Kuderi x x Balvu novads
18 Īslīce–Tiltsargi x x Bauskas novads
19 Kauliņa–Alsunga x x Alsungas novads
20 Lējējupe–Sprīstiķi x   Kuldīgas novads
21 Malmuta–Kažavas x x Viļānu novads
22 Meirānu kanāls–Kalnagals x x Madonas novads
23 Meirānu kanāls–Raudupes x   Madonas novads
24 Nereta–Mežmuiža x   Krustpils novads
25 Neriņa–Bulduri x x Babītes novads
26 Oša–Rūsiņi x x Līvānu novads
27 Padure–Ķimale x x Kuldīgas novads
28 Pededze–Vīkšņi x x Rugāju novads
29 Pērse–Ūsiņi x x Kokneses novads
30 Raķupe–Raķi x   Ventspils novads
31 Rēzekne–Kalvi x x Rēzeknes novads
32 Rinda–Rinda x x Ventspils novads
33 Svēte–Jelgava x   Jelgavas novads
34 Slocene–Tukums x x Tukuma novads
35 Stende–Būcēni x   Talsu novads
36 Streina–Zosēni x   Jaunpiebalgas novads
37 Tumšupe–Alpi x x Garkalnes novads
38 Užava–Užava x   Ventspils novads
39 Vija–Spiksti x x Smiltenes novads
40 Vitrupe–Alejas x x Limbažu novads
  Kopā upju posteņi 40 25  
41 Babītes ezers–Dambji x   Babītes novads
42 Durbes ezers–Liguti x   Durbes novads
43 Lubāns–Ziemeļu dambis x   Madonas novads
  Kopā ezeru posteņi 3 0