Hidroposteņi

Melioratīvais hidrometriskais postenis – stacionāri aprīkota vieta, kur veic sistemātiskus virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumus un mērījumus.

Darbi tiek veikti atbilstoši 2010.gada 10.augusta MK noteikumiem Nr.756 „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”

Hidroposteņu iedalījums un skaits: Upju – 64; Ezeru- 7.

Pašreiz nolasījumi tiek veikti 24 automātiskajos hidrometrijas posteņos, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 2000,5).

Meklēšana

pēc hidroposteņa nosaukuma