Nozares standarts

Zemkopības ministrija izstrādāja Uzņēmumu tehniskos noteikumus – nozares standartus „Meliorācijas sistēmas”, kuri nosaka specifikācijas un vispārīgās prasības veicot:

  1. Drenāžu būvju projektēšanu un būvdarbus – DRENĀŽAS BŪVES. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-01-2008);
  2. Gultņu nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-02-2008);
  3. Caurteku projektēšanu un būvdarbus – CAURTEKAS. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-03-2008);
  4. Kājnieku laipu projektēšanu un būvdarbus – KĀJNIEKU LAIPAS. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-04-2008);
  5. Inženierizpētes darbus meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehnisko projektu izstrādāšanai – INŽENIERIZPĒTE (LV UTN 90000064161-05-2009);
  6. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehnisko projektu noformēšanu – BŪVJUPROJEKTA SASTĀVS UN NOFORMĒŠANA (LV UTN 90000064161-06-2009);
  7. Hidromelioratīvo būvdarbu izpildi un sagatavošanu būvobjektu nodošanai ekspluatācijā – BŪVDARBU IZPILDE UN BŪVJU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ (LV UTN 90000064161-07-2009).

Uzņēmumu tehniskie noteikumi apstiprināti ar Zemkopības ministrijas rīkojumu un reģistrēti SIA „Latvijas standarts” .