Life GoodWater IP

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk ZMNĪ) ir uzsākusi dalību projektā: Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai / Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status.

Projekta tīmekļa vietne: www.goodwater.lv

Projekta saīsinātais nosaukums: LIFE GOODWATER IP

Programma: LIFE

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020.-31.12.2027.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Projekta saistītie partneri:

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
 • Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava””
 • Latvijas Universitāte
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
 • Engures novada dome
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas novada KU”
 • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
 • Biedrība “Zemnieku saeima”
 • Pasaules dabas fonds
 • Latvijas Dabas fonds
 • Biedrība “Baltijas krasti”
 • Biedrība “Baltijas vides forums”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Procesu analīzes un izpētes centrs”

Projekta mērķis: Uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Projekta īpašie mērķi:

 • Samazināt piesārņojumu un barības vielu slodzi, ko rada sadzīves notekūdeņi un notekūdeņu novadīšana un uzkrāšanās riska ūdens objektos;
 • Samazināt barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai samazinātu eitrofikāciju un difūzo piesārņojumu riska ūdens objektos, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ieplūdes samazināšanai;
 • Samazināt hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdens objektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
 • Uzlabot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās ieviešanas mehānismus, veicot stratēģiski plānotas kapacitātes palielināšanas darbības un novēršot trūkumus riska ūdens objektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu efektīvāku Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) ieviešanu turpmākajos plānošanas ciklos;
 • Palielināt dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicināt viņu iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
 • Sniegt atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.

Paredzamie rezultāti:

LIFE GoodWater IP pievērsīsies 164 riska ūdens objektiem Latvijā (89 upēm un 75 ezeriem). Projekta laikā paredzēts sasniegt labu stāvokli 9 (5%) no virszemes riska ūdens objektiem. Ilgtermiņā tiek paredzēts, ka labs stāvoklis varētu tikt sasniegts līdz 50 ūdens objektos (30%), kuros vērojamas līdzīgas slodzes un citas kopīgas ietekmes. Lai nodrošinātu virszemes riska ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanu, projekta ietvaros paredzēts izbūvēt videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementus.

Projekta kopējais finansējums: 14 568 050 EUR (t.sk. ES LIFE programmas finansējums: 8 677 830 EUR, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums: 4 372 616 EUR, Iesaistīto partneru līdzfinansējums 1 517 604 EUR).

ZMNĪ finansējums: 1 412 379 EUR (t.sk. ES LIFE programmas finansējums: 847 427 EUR, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums: 423 714 EUR, ZMNĪ līdzfinansējums 141238 EUR).

Plašākai informācijai par projektu sazinieties ar ZMNĪ Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieku Edgaru Griķīti (edgars.grikitis@zmni.lv).

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.