ELFLA projekti 2014-2020

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībā” līdzfinansējumu īsteno valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ar valsts nozīmes ūdensnoteku sakārtošanu veicina valsts ekonomikas vienmērīgu attīstību reģionos, rada priekšnosacījumus vienlīdzīgai konkurencei valstī lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanā, dodot iespēju cilvēkam nodarboties ar lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas ražošanu meliorētajās platībās. Saglabājot funkcionējošas meliorācijas sistēmas meža zemēs, meliorētajās platībās tiks nodrošināts esošais CO2 piesaistes līmenis un saglabāta esošā mežaudžu struktūras dažādība. Meliorācijas sistēmu pārbūve, atjaunošana nodrošina, ka oglekļa piesaiste nesamazinās, saglabājot augu veģetācijai normālu mitruma režīmu augsnē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

informācija aktualizēta 2023.gada decembrī