Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

Tālrunis: +371-67027587; e-pasts: info@zmni.lv
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Vispārīgais stratēģiskais mērķis

Īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu valsts īpašumu: meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju resursu ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju.

Stratēģiskā mērķa sasniegšanai ZMNĪ veicami šādi uzdevumi:

 1. nodrošināt valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu, lai mazinātu klimatisko apstākļu negatīvo ietekmi:
  – nodrošinot augsnes mitruma apstākļus lauksaimniecības ražošanai 1,56 miljonu ha platībā;
  – sekmēt augsnes mitruma apstākļus meža zemēs 0,45 miljonu ha platībā
 2. nodrošināt Rīgas HES ūdenskrātuves inženiertehnisko aizsargbūvju ekspluatāciju un uzturēšanu;
 3. nodrošināt optimālo zemes mitruma režīmu atbilstoši zemes teritoriālajā plānojumā noteiktajam izmantošanas mērķim, saglabājot tradicionālo atklāto lauku ainavu un novēršot zemes un ūdensnoteku pārpurvošanos, kā arī aizaugšanu ar mazvērtīgiem krūmājiem un invazīvajiem augiem (Sosnovska latvāni);
 4. piedalīties sabiedrības labklājības celšanā:
  – veicināt lauku teritoriju stratēģiski svarīgas infrastruktūras sakārtošanu;
  – veicināt lauksaimniecības produkcijas ražošanu polderētās platībās vai to ietekmes teritorijā;
 5. nodrošināt hidrotehnisko būvju darbību, lai pasargātu polderētās platības no applūšanas, radot iespēju zemes ūdens režīma regulēšanai un meliorēto zemju izmantošanai ilgtspējīgai un konkurētspējīgai ražošanai;
 6. atjaunot un pārbūvēt lauku teritorijās izveidotās valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, kuru īstenošanas projektiem nepieciešami lieli kapitālieguldījumi:
  – Eiropas Savienības ELFLA Lauku attīstības programmas īstenošanu, tostarp valsts un Eiropas savienības atbalsta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumu “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība” 2014.–2020. gada plānošanas periodam;
  – Eiropas Savienības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošana 2014.–2020. gada plānošanas periodā;
  – EK LIFE programmas līdzfinansētā projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 – LIFE GOODWATER, integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai” īstenošana 01.05.2020 – 31.12.2027 gada plānošanas periodā;
 7. nodrošināt par Eiropas Savienības līdzekļiem pārbūvēto un atjaunoto valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorāciju sistēmu atbilstību projektu mērķiem vismaz piecus gadus, tostarp prioritāri gādāt par minēto objektu uzturēšanu un ūdensnoteku apauguma novākšanu;
 8. piedalīties plūdu riska mazināšanas pasākumu programmas 2016. -2021. gadam īstenošanā, kā arī Upju (Daugavas; Lielupes; Ventas; Gaujas) baseinu apgabala konsultatīvajā padomē;
 9. atjaunot, modernizēt un uzturēt melioratīvās hidrometrijas hidrometriskos posteņus. Veikt novērojumus, mērījumus un aprēķinus. Nodrošināt hidrometrijas datu pieejamību sabiedrībai;
 10. uzturēt valsts informācijas sistēmu “Meliorācijas kadastrs”, veikt meliorācijas kadastra datu digitalizāciju par lauksaimniecības un meža zemēm 2,01 miljonu ha platībā, kā arī nodrošināt datu pieejamību sabiedrībai interneta vietnē www.melioracija.lv. Sniegt meliorācijas kadastra informāciju Valsts vienotajam ģeoportālam;
 11. izdot tehniskos noteikumus meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, lai novērstu applūdināšanas varbūtības apdraudējumu jau būvju projektēšanas stadijā, kā arī nodrošinātu pēc šiem projektiem iegūto objektu drošumu;
 12. uzturēt melioratīvo tehnisko dokumentāciju;
 13. veidot sabiedrības izpratni par meliorācijas ietekmi ilgtspējīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības veidošanā.

Ievērojot starp ZM un ZMNĪ noslēgto valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas līgumu, ZMNĪ pārvalda turējumā (lietojumā) nodotās ZM valdījumā valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās zemes vienības, tostarp būves, kas atrodas uz tām.

Pārvaldījumā esošo valsts nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstoši nekustamā īpašuma objekta veidi ir:

 1. Zemes vienības – 111 vienības ar kopējo platību 1071,3 ha:
  1) lauksaimniecības zeme – 274,5 ha;
  2) zeme piesaistīta administratīvām ēkām, palīgēkām – 34,2 ha;
  3) zeme zem/pie sūkņu stacijām – 21,9 ha;
  4) zeme zem/pie dambjiem – 400,6 ha;
  5) zeme pie hidromezgliem – 8,9 ha;
  6) zeme zem/pie kanāliem – 316,5 ha.
 2. Būves:
  1) biroja ēkas 35 621,0 m² platībā – 18 gab., tai skaitā augstceltne 26 stāvu augstumā;
  2) palīgēkas 4013,8 m² platībā – 33 gab.;
  3) garāžas ēkas 452,1 m² platībā – 5 gab.;
  4) īslaicīgās apmešanās ēkas 367,7 m² platībā – 1 gab.;
  5) polderu sūkņu stacijas 40 gab.
 3. Inženierbūves:
  1) dambji – 425,96 km garumā;
  2) hidromezgli, regulatori un laipas – 35 gab.;
  3) regulētas ūdensnotekas – 13 873,03 km garumā;
  4) MH posteņi – 46 upju posteņi, 6 ezeru posteņi, 4 drenu posteņi.

Līdztekus stratēģiskajam mērķim, ZMNĪ īsteno racionālu un tiesiski pamatotu pārvaldījumā un īpašumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, nodrošinot racionālu un pilnvērtīgu ēku izmantošanu, palielinot namīpašumu telpu platību noslodzi, uzlabot darba vides apstākļus nomniekiem. Neapdzīvojamās telpas tiek iznomātas ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosacījumus, tai skaitā, valsts pārvaldes iestādēm tās iznomājot par apsaimniekošanas pašizmaksu.