Hidrometriskie posteņi

Meklēšana

pēc hidroposteņa nosaukuma

 

Melioratīvais hidrometriskais postenis – stacionāri aprīkota vieta, kur veic sistemātiskus virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumus un mērījumus.

Hidrometriskie posteņi izvietoti tā, lai aptvertu visu Republikas teritoriju. Hidrometrisko posteņu uzdevums nodrošināt ilggadīgo hidrometrisko novērojumu rindas nepārtrauktību un ticamību, pamatotu novērojumu un mērījumu rezultātu izmantošanu hidroloģiskajos aprēķinos meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības, hidrotehnisko, transporta un citu būvju būvniecībā un ekspluatācijā, būvnormatīvu veidošanā un vides aizsardzības nodrošināšanā.

Hidrometriskos posteņus uztur un novērojumus atbilstoši 2018. gada 4. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 9 „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 9) veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ).

Piecdesmit septiņi atjaunotie Melioratīvie hidrometriskie posteņi iedalās:

  • Upju posteņi – 47;
  • Ezeru posteņi – 6;
  • Drenu posteņi – 4.

Ūdens līmeņu nolasījumi tiek veikti 53 automātiskajos upju un ezeru atjaunotajos hidrometriskajos posteņos, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 2000,5).
Atjaunotajos upju un ezeru hidrometriskajos posteņos ir uzstādītas FAT OTT ecoLog 500 un FAT OTT ecoLog 1000 iekārtas, kuras nodrošina automātisku ūdens līmeņa monitoringu. Hidrometriskajos posteņos nolasījumi tiek veikti automātiski katru stundu un informācija reizi dienā tiek sūtīta uz centrālo serveri, kurā dati uzkrājas un no kura aktuālā informācija redzama arī šajā interneta vietnē.

Ūdenslīmeņu nolasījumu līknes tiek publicētas ZMNĪ interneta vietnē www.zmni.lv un ir publiski pieejamas. Atjaunotajiem hidrometriskajiem posteņiem ir pieejama aktuālā informācija – ūdenslīmeņu līknes mēneša garumā, kā arī sadaļā “Dokumentācija” sākot ar 2012. gadu – iepriekšējo gadu ūdenslīmeņu hidrogrāfi.

Par četru drenu posteņu atjaunošanu un datu nolasījumu veikšanu ir noslēgts savstarpējās sadarbības līgums ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. Drenu posteņos veiktie datu nolasījumi uzreiz tiek izmantoti zinātniskajā un mācību darbā.

Caurplūdumu mērījumi notiek divdesmit septiņos upju hidrometriskajos posteņos vienu reizi mēnesī, iespēju robežās izvēloties mēnesim raksturīgākos laika apstākļus. Mērījumu rezultāti tiek uzkrāti, novērojumu rindas veidošanai. Dati no caurplūdumu mērījumiem tiek ievadīti arī Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra programmā HYMER, kur uzkrājas informāciju hidrogrāfisko līkņu veidošanai. Gadu maksimālie, lielākie vidējie un minimālie caurplūdumu apkopojuma tabula pievienota šai interneta vietnē sadaļā [Dokumentācija].

Atjaunoto Melioratīvās hidrometrijas upju un ezeru hidrometrisko posteņu saraksts, kuros notiek ūdenslīmeņu un/vai caurplūdumu mērījumi.

Nr. p. k.Nosaukumsūdens līmeniscaur-plūdumsAtrašanās vieta (novads)
1Abuls–SmiltenexxSmiltenes novads
2Aģe–UpmaļixxLimbažu novads
3Aiviekste–iztekax Madonas novads
4Aiviekste–Nagliņix Lubānas novads
5Arona–Aroniešix Madonas novads
6Auce–BrakšķixxJelgavas novads
7Balupe–VēžixxBalvu novads
8Bārta–Straumēnix Dienvidkurzemes novads
9Brasla–AvaidixxCēsu novads
10Brasla–Piparix Limbažu novads
11Briede–DravniekixxValmieras novads
12Bērze–BikstixxDobeles novads
13Dienvidsusēja (Susēja)–ElkšņixxJēkabpils novads
14Dursupe–JaunpļavasxxTalsu novads
15Dubna–Bērza Rubeņix Preiļu novads
16Ezere–SkarasxxSaldus novads
17Gaujas – Daugavas kanāla slūžasxĀdažu novads
18Iecava–Aļņix Bauskas novads
19Iecava–Ozolniekix Jelgavas novads
20Iča–KuderixxBalvu novads
21Īslīce–TiltsargixxBauskas novads
22Kauliņa–AlsungaxxKuldīgas novads
23Lējējupe–Sprīstiķix Kuldīgas novads
24Malmuta–KažavasxxViļānu novads
25Meirānu kanāls–KalnagalsxxMadonas novads
26Meirānu kanāls–Raudupesx Madonas novads
27Mergupe–Mālpilsx Siguldas novads
28Nereta–Mežmuižax Jēkabpils novads
29Neriņa–BuldurixxMārupes novads
30Oša–RūsiņixxLīvānu novads
31Padure–ĶimalexxKuldīgas novads
32Pededze–VīkšņixxBalvu novads
33Pērse–ŪsiņixxAizkraukles novads
34Platone–TīsixxJelgavas novads
35Raķupe–Raķix Ventspils novads
36Rēzekne–KalvixxRēzeknes novads
37Rinda–RindaxxVentspils novads
38Svēte–Jelgavax Jelgavas novads
39Slocene–TukumsxxTukuma novads
40Stende–Būcēnix Talsu novads
41Streina–Zosēnix Cēsu novads
42Tumšupe–AlpixxRopažu novads
43Užava–Užavax Ventspils novads
44Vija–SpikstixxSmiltenes novads
45Vircava–Lielvircavax Jelgavas novads
46Vitrupe–AlejasxxLimbažu novads
47Zvirgzde–Zvirgzdex Bauskas novads
 Kopā upju posteņi4727 
48Babītes ezers–Dambjix Mārupes novads
49Cirīša ezers–Ostrovax Preiļu novads
50Durbes ezers–Ligutix Durbes novads
51Ežezers–Ezerniekix Krāslavas novads
52Kālezers–Gobiņasx Madonas novads
53Lubāns–Ziemeļu dambisx Madonas novads
 Kopā ezeru posteņi60 
54Bērze, drenux Dobeles novads
55Bērze, novadgrāvjax Dobeles novads
56Piebalga, Nr. 39x Cēsu novads
57Zemgalex Tukuma novads
 Kopā drenu posteņi60