Hidrometriskie posteņi

Meklēšana

pēc hidroposteņa nosaukuma

 

Melioratīvais hidrometriskais postenis – stacionāri aprīkota vieta, kur veic sistemātiskus virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumus un mērījumus.

Hidrometriskie posteņi izvietoti tā lai aptvertu visu Republikas teritoriju. Hidrometrisko posteņu uzdevums nodrošināt ilggadīgo hidrometrisko novērojumu rindas nepārtrauktību un ticamību, pamatotu novērojumu un mērījumu rezultātu izmantošanu hidroloģiskajos aprēķinos meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības, hidrotehnisko, transporta un citu būvju būvniecībā un ekspluatācijā, būvnormatīvu veidošanā un vides aizsardzības nodrošināšanā.

Hidrometriskos posteņus uztur un novērojumus atbilstoši 2018. gada 4. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 9 „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 9) veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ).

Atbilstoši Noteikumiem Nr. 9 piecdesmit seši atjaunojamie Melioratīvie hidrometriskie posteņi iedalās:

  • Upju posteņi – 46;
  • Ezeru posteņi – 6;
  • Drenu posteņi – 4.

2020.gadā tika atjaunoti pēdējie četri atjaunojamie hidrometriskie posteņi – viens upju un trīs ezeru hidrometriskie posteņi. Līdz ar to desmit gadu laikā ir atjaunota visu melioratīvās hidrometrijas posteņu darbība.

Nolasījumi tiek veikti 52 automātiskajos upju un ezeru atjaunotajos hidrometriskajos posteņos, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 2000,5).

Par četru drenu posteņu atjaunošanu un datu nolasījumu veikšanu ir noslēgts savstarpējās sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Drenu posteņos veiktie datu nolasījumi uzreiz tiek izmantoti zinātniskajā un mācību darbā.

Atjaunotajos upju un ezeru hidrometriskajos posteņos ir uzstādītas FAT OTT eco Log 500 iekārtas, kuras nodrošina automātisku ūdens līmeņa monitoringu, datu pārraidi uz ZMNĪ datu sistēmu un uzkrāšanu tajā.

Atjaunotajos hidrometriskajos posteņos nolasījumi tiek veikti automātiski katru stundu un informācija reizi dienā tiek sūtīta uz centrālo serveri, no kura aktuālā informācija redzama arī šajā interneta vietnē.

Ūdenslīmeņu nolasījumu līknes tiek publicētas ZMNĪ interneta vietnē www.zmni.lv un ir publiski pieejamas. Atjaunotajiem hidrometriskajiem posteņiem ir pieejama aktuālā informācija – ūdenslīmeņu līknes mēneša garumā, kā arī sadaļā “Dokumentācija” sākot ar 2012. gadu – iepriekšējo gadu ūdenslīmeņu hidrogrāfi.

Caurplūdumu mērījumi notiek divdesmit septiņos hidrometriskajos posteņos vienu reizi mēnesī, iespēju robežās izvēloties mēnesim raksturīgākos laika apstākļus. Mērījumu rezultāti tiek uzkrāti, novērojumu rindas veidošanai.

Atjaunoto Melioratīvās hidrometrijas upju un ezeru hidrometrisko posteņu saraksts, kuros notiek ūdenslīmeņu un/vai caurplūdumu mērījumi.

Nr. p. k.Nosaukumsūdens līmeniscaur-plūdumsAtrašanās vieta (novads)
1Abuls–SmiltenexxSmiltenes novads
2Aģe–UpmaļixxLimbažu novads
3Aiviekste–iztekax Madonas novads
4Aiviekste–Nagliņix Lubānas novads
5Arona–Aroniešix Madonas novads
6Auce–BrakšķixxJelgavas novads
7Balupe–VēžixxRugāju novads
8Bārta–Straumēnix Nīcas novads
9Brasla–AvaidixxPārgaujas novads
10Brasla–Piparix Limbažu novads
11Briede–DravniekixxBurtnieku novads
12Bērze–BikstixxDobeles novads
13Dienvidsusēja (Susēja)–ElkšņixxViesītes novads
14Dursupe–JaunpļavasxxTalsu novads
15Dubna–Bērza Rubeņix Preiļu novads
16Ezere–SkarasxxSaldus novads
17Iecava–Aļņix Vecumnieku novads
18Iecava–Ozolniekix Ozolnieku novads
19Iča–KuderixxBalvu novads
20Īslīce–TiltsargixxBauskas novads
21Kauliņa–AlsungaxxAlsungas novads
22Lējējupe–Sprīstiķix Kuldīgas novads
23Malmuta–KažavasxxViļānu novads
24Meirānu kanāls–KalnagalsxxMadonas novads
25Meirānu kanāls–Raudupesx Madonas novads
26Mergupe–Mālpilsx Mālpils novads
27Nereta–Mežmuižax Krustpils novads
28Neriņa–BuldurixxBabītes novads
29Oša–RūsiņixxLīvānu novads
30Padure–ĶimalexxKuldīgas novads
31Pededze–VīkšņixxRugāju novads
32Pērse–ŪsiņixxKokneses novads
33Platone–TīsixxJelgavas novads
34Raķupe–Raķix Ventspils novads
35Rēzekne–KalvixxRēzeknes novads
36Rinda–RindaxxVentspils novads
37Svēte–Jelgavax Jelgavas novads
38Slocene–TukumsxxTukuma novads
39Stende–Būcēnix Talsu novads
40Streina–Zosēnix Jaunpiebalgas novads
41Tumšupe–AlpixxGarkalnes novads
42Užava–Užavax Ventspils novads
43Vija–SpikstixxSmiltenes novads
44Vircava–Lielvircavax Jelgavas novads
45Vitrupe–AlejasxxLimbažu novads
46Zvirgzde–Zvirgzdex Vecumnieku novads
 Kopā upju posteņi4627 
47Babītes ezers–Dambjix Babītes novads
48Cirīša ezers–Ostrovax Aglonas novads
49Durbes ezers–Ligutix Durbes novads
50Ežezers–Ezerniekix Dagdas novads
51Kālezers–Gobiņasx Madonas novads
52Lubāns–Ziemeļu dambisx Madonas novads
 Kopā ezeru posteņi60