Hidrometriskie posteņi

Meklēšana

pēc hidroposteņa nosaukuma

 

Melioratīvais hidrometriskais postenis – stacionāri aprīkota vieta, kur veic sistemātiskus virszemes ūdensobjektu un meliorācijas sistēmu ūdens režīma novērojumus un mērījumus.

Hidrometriskie posteņi izvietoti tā lai aptvertu visu Republikas teritoriju. Hidrometrisko posteņu uzdevums nodrošināt ilggadīgo hidrometrisko novērojumu rindas nepārtrauktību un ticamību, pamatotu novērojumu un mērījumu rezultātu izmantošanu hidroloģiskajos aprēķinos meliorācijas sistēmu, ūdenssaimniecības, hidrotehnisko, transporta un citu būvju būvniecībā un ekspluatācijā, būvnormatīvu veidošanā un vides aizsardzības nodrošināšanā.

Hidrometriskos posteņus uztur un novērojumus atbilstoši 2018. gada 4. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 9 „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 9) veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ).

Piecdesmit septiņi atjaunotie Melioratīvie hidrometriskie posteņi iedalās:

  • Upju posteņi – 47;
  • Ezeru posteņi – 6;
  • Drenu posteņi – 4.
  1. gadā tika izbūvēts hidrometriskais postenis pie Gaujas Daugavas kanāla slūžām, lai būtu operatīva informācija par nepieciešamo ūdens līmeņa regulēšanu Gaujas Daugavas kanāla.

Ūdens līmeņu nolasījumi tiek veikti 53 automātiskajos upju un ezeru atjaunotajos hidrometriskajos posteņos, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 2000,5).

Par četru drenu posteņu atjaunošanu un datu nolasījumu veikšanu ir noslēgts savstarpējās sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Drenu posteņos veiktie datu nolasījumi uzreiz tiek izmantoti zinātniskajā un mācību darbā.

Atjaunotajos upju un ezeru hidrometriskajos posteņos ir uzstādītas FAT OTT ecoLog 500 un FAT OTT ecoLog 1000 iekārtas, kuras nodrošina automātisku ūdens līmeņa monitoringu, datu pārraidi uz ZMNĪ datu sistēmu un uzkrāšanu tajā.

Atjaunotajos hidrometriskajos posteņos nolasījumi tiek veikti automātiski katru stundu un informācija reizi dienā tiek sūtīta uz centrālo serveri, no kura aktuālā informācija redzama arī šajā interneta vietnē.

Ūdenslīmeņu nolasījumu līknes tiek publicētas ZMNĪ interneta vietnē www.zmni.lv un ir publiski pieejamas. Atjaunotajiem hidrometriskajiem posteņiem ir pieejama aktuālā informācija – ūdenslīmeņu līknes mēneša garumā, kā arī sadaļā “Dokumentācija” sākot ar 2012. gadu – iepriekšējo gadu ūdenslīmeņu hidrogrāfi.

Caurplūdumu mērījumi notiek divdesmit septiņos hidrometriskajos posteņos vienu reizi mēnesī, iespēju robežās izvēloties mēnesim raksturīgākos laika apstākļus. Mērījumu rezultāti tiek uzkrāti, novērojumu rindas veidošanai.

Atjaunoto Melioratīvās hidrometrijas upju un ezeru hidrometrisko posteņu saraksts, kuros notiek ūdenslīmeņu un/vai caurplūdumu mērījumi.

Nr. p. k.Nosaukumsūdens līmeniscaurplūdumsAtrašanās vieta (novads)
1Abuls–SmiltenexxSmiltenes novads
2Aģe–UpmaļixxLimbažu novads
3Aiviekste–iztekax Madonas novads
4Aiviekste–Nagliņix Lubānas novads
5Arona–Aroniešix Madonas novads
6Auce–BrakšķixxJelgavas novads
7Balupe–VēžixxRugāju novads
8Bārta–Straumēnix Nīcas novads
9Brasla–AvaidixxPārgaujas novads
10Brasla–Piparix Limbažu novads
11Briede–DravniekixxBurtnieku novads
12Bērze–BikstixxDobeles novads
13Dienvidsusēja (Susēja)–ElkšņixxViesītes novads
14Dursupe–JaunpļavasxxTalsu novads
15Dubna–Bērza Rubeņix Preiļu novads
16Ezere–SkarasxxSaldus novads
17Gaujas – Daugavas kanāla slūžasx Ādažu novads
18Iecava–Aļņix Vecumnieku novads
19Iecava–Ozolniekix Ozolnieku novads
20Iča–KuderixxBalvu novads
21Īslīce–TiltsargixxBauskas novads
22Kauliņa–AlsungaxxAlsungas novads
23Lējējupe–Sprīstiķix Kuldīgas novads
24Malmuta–KažavasxxViļānu novads
25Meirānu kanāls–KalnagalsxxMadonas novads
26Meirānu kanāls–Raudupesx Madonas novads
27Mergupe–Mālpilsx Mālpils novads
28Nereta–Mežmuižax Krustpils novads
29Neriņa–BuldurixxBabītes novads
30Oša–RūsiņixxLīvānu novads
31Padure–ĶimalexxKuldīgas novads
32Pededze–VīkšņixxRugāju novads
33Pērse–ŪsiņixxKokneses novads
34Platone–TīsixxJelgavas novads
35Raķupe–Raķix Ventspils novads
36Rēzekne–KalvixxRēzeknes novads
37Rinda–RindaxxVentspils novads
38Svēte–Jelgavax Jelgavas novads
39Slocene–TukumsxxTukuma novads
40Stende–Būcēnix Talsu novads
41Streina–Zosēnix Jaunpiebalgas novads
42Tumšupe–AlpixxGarkalnes novads
43Užava–Užavax Ventspils novads
44Vija–SpikstixxSmiltenes novads
45Vircava–Lielvircavax Jelgavas novads
46Vitrupe–AlejasxxLimbažu novads
47Zvirgzde–Zvirgzdex Vecumnieku novads
 Kopā upju posteņi4627 
48Babītes ezers–Dambjix Babītes novads
49Cirīša ezers–Ostrovax Aglonas novads
50Durbes ezers–Ligutix Durbes novads
51Ežezers–Ezerniekix Dagdas novads
52Kālezers–Gobiņasx Madonas novads
53Lubāns–Ziemeļu dambisx Madonas novads
 Kopā ezeru posteņi60