Privātuma politika

Valsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Šajā privātuma politikā noteikts, kā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZM Nekustami īpašumi), rūpējas par iegūtajiem personas datiem. ZM Nekustamie īpašumi veic visas nepieciešamās darbības, lai personas dati, kuri nonāk tā rīcībā, būtu drošībā un to apstrāde atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK ( turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) , Fizisko personu datu apstrādes likumam, kā arī citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Personas datu apstrādes pārzinis:
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Reģ.Nr.: Nr.40003338357
juridiskā adrese:  Republikas laukums 2, LV-1010
mājas lapas adrese: www.zmni.lv
tālrunis: 67027587
e-pasts: info@zmni.lv

Personas datu apstrādes procesi:

ZM Nekustamie īpašumi funkcijās ietilpst Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana (tajā skaitā nekustamo īpašumu iznomāšana),  valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas nodrošināšana, melioratīvās hidrometrijas hidrometrisko posteņu uzturēšana, meliorācijas kadastra datu uzturēšana un aktualizēšana, kā arī tehnisko noteikumu sagatavošana darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.

ZM Nekustamo īpašumu valsts deleģētas funkcijas noteiktas Meliorācijas likumā.  Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšana ir deleģēta ar Zemkopības ministrijas un ZM Nekustamie īpašumi noslēgto līgumu “Valsts nekustamo īpašumu Pārvaldīšanas līgums” Nr.2012/99 par valstij piekrītošā un valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ZM Nekustamie īpašumi.

Šo pienākumu nodrošināšanas procesā ZM Nekustamie īpašumi apstrādā fizisko personu datus, kurus iegūst no pašiem datu subjektiem, pamatojoties uz datu subjekta iesniegumiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī no valsts uzturētiem reģistriem, kuri tiek izmantoti iestādes funkciju nodrošināšanai.

Personas dati, kuri var tikt apstrādāti:

Deleģēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai ZM Nekustamie īpašumi apstrādā šādas personu datu kategorijas:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods);
 • kontaktinformācija (dzīvesvietas/korespondences adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
 • no līgumiskajām attiecībām izrietoši dati (līguma numurs, summa, bankas konta numurs);
 • fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma identificējoša informācija;
 • sadarbības partneru dati (kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs);
 • videonovērošanas laikā tiek iegūts personas attēls un ieraksta laiks.
 • transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, izmantojot stāvvietu Republikas laukums 2, Rīgā;
 • Interneta vietņu dati (IP adrese).

ZM nekustamie īpašumi nodrošina:

 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai atbilstošiem un iestādes funkciju veikšanai noteiktiem mērķiem
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.

Personas datu apstrādes nolūks.

ZM Nekustamie īpašumi fizisko personu datu apstrādes nolūki:

 • ZM Nekustamie īpašumi uzdoto funkciju un pienākumu nodrošināšana;
 • normatīvo aktu prasību izpildīšana;
 • iesniegumu izskatīšana;
 • līgumu sagatavošana, noslēgšana un izpilde;
 • grāmatvedības vešana;
 • caurlaides izsniegšana iekļūšanai ZM Nekustamie īpašumi administrētās telpās un autostāvvietā;
 • ZM Nekustamie īpašumi darbinieku, telpu nomnieku darbinieku un apmeklētāju drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšana.

Tiesiskais pamatojums fizisko personu datu apstrādei:

 • leģitīmā interese;
 • līguma noslēgšana un izpilde;
 • uz Pārzini attiecināms juridisks pienākums – normatīvo aktu izpilde;
 • datu subjekta piekrišana.

Fizisko personu datu saņēmēju kategorijas.

ZM Nekustamie īpašumi neizpauž trešajām personām fizisko personu datus, ne arī citu pakalpojuma sniegšanas laikā vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 1. apstrādātājiem, kuriem ZM Nekustamie īpašumi ir uzdevusi veikt personas datu apstrādi, atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārīgā datu aizsardzības regulas noteiktos pienākumus par datu apstrādi, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu un personas datu izmantošanu tikai noteiktajam mērķim;
 2. valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības procesā iesaistītām personām, tajā skaitā, būvvaldēm, Lauku atbalsta dienestam, projektētājiem un būvdarbu veicējiem, Zemkopības ministrijai, auditoriem, zvērinātam revidentam;
 3. ārējos normatīvos aktos noteiktām personām, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, kā piemēram, kompetentām iestādēm, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, kā arī tiesām pieteikumu iesniegšanas gadījumos, t.sk., ja tiek aizskartas ZM Nekustamie īpašumi intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Datiem, kurus ZM Nekustamie īpašumi apstrādā uz normatīvo aktu pamata, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanu;
 2. Personas datus, kurus ZM Nekustamie īpašumi apstrādā pamatojoties Pārziņa leģitīmo interesi, tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti;
 3. Ja ZM Nekustamie īpašumi apstrādā personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, tie tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana jeb ir sasniegts datu apstrādes mērķis.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja datu subjekta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

Personas datu apstrāde, veicot videonovērošanu.

ZM Nekustamie īpašumi veic videonovērošanu apsaimniekošanā nodotajās ēkās Republikas laukumā 2, Rīgā, Citadeles ielā 8, Rīgā, Struktoru ielā 14a, Rīgā, Rankas ielā 5a, Rīgā.

Videonovērošanas nolūks: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība.

Tiesiskais pamatojums: ZM Nekustamie īpašumi leģitīmā interese. Proti, videonovērošana tiek veikta, lai nodrošinātu ēkā esošo nomnieku darbinieku un to apmeklētāju drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu telpās iespējams notikušu noziegumu, novērstu vai atklātu fiziskus draudus ēkā esošajiem darbiniekiem un apmeklētājiem.

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti 30 dienas. Gadījumā, ja videoierakstu pieprasījusi tiesībsargājošā iestāde, ieraksts tiks uzglabāts ilgāku laiku.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu.

Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs datu subjektam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot datu subjekta tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.

ZM Nekustamie īpašumi neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc ZM Nekustamie īpašumi informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas ZM Nekustamie īpašumi informācijas sistēmās, tajā skaitā, iebilst pret datu apstrādi, pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

Šāds pieprasījums datu subjektam ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz ZM Nekustamie īpašumi: Republikas laukums 2, Rīga, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: info@zmni.lv

Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā un nosūtīta (pa pastu vai ar elektronisko parakstu) uz kontaktadresi (dzīvesvietas adrese vai e-pasta adrese), ko datu subjekts norādījis savā pieprasījumā.

Tomēr ZM Nekustamie īpašumi vērš uzmanību, ka personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Datu subjektam ir tiesības ziņot par jebkādiem konstatētajiem personas datu apstrādes pārkāpumiem. Gadījumā, ja datu subjekts uzskata, ka ZM Nekustamie īpašumi ir rīkojies prettiesiski, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē –  Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Fizisko personu dati netiek/netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

Privātuma politikas izmaiņas

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, ZM Nekustamie īpašumi var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. ZM Nekustamie īpašumi iesaka datu subjektam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Jums ir iespēja sazināties ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Datu aizsardzības speciālistu rakstot e-pastu: info@zmni.lv.

Rīgā, 2019.gada maijā