Lubānas ezera Ziemeļu dambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Lubānas ezera Ziemeļu dambis, pik.29/00-78/80 atjaunošana Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Gaigalavas pagasts
  • Rēzeknes novads
 • Projekta mērķa grupa: 374 Rēzeknes, Gulbenes, Madonas, Balvu un Rugāju novadu iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 07-2020 - 12.2022
 • Projekta kopējais finansējums: € 3452906.61
 •       ERAF finansējums: € 2934970.62
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 517935.99
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 23.12.2022

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2022. gada decembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas  un autoruzraudzības iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību;
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Saņemta būvatļauja un atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 8. Veikts būvdarbu iepirkums;
 9. Noslēgts būvdarbu līgums;
 10. Veikti būvdarbi;
 11. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 12. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 13. Veikta būvuzraudzība;
 14. Tiek veikta autoruzraudzība;
 15. Sagatavota informācija un izvietota uz pastāvīgās informatīvās plāksnes.

 

Bildes