Valsts meliorācijas sistēmas Rēzeknes kreisā krasta dambja D-1 atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Rēzeknes kreisā krasta dambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0780274003001, pik.00/00-90/40 Rēzeknes novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/013
  • Projekta īstenošanas laiks: Līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 1293850.57
  •       AF finansējums: € 1075048.34
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 218802.23
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Atjaunojamā Rēzeknes kreisā krasta dambja D-1 kopējais garums 9,040 km. Paredzēts atjaunot Rēzeknes kreisā krasta dambi  D-1 līdz projektētā aizsargdambja atzīmēm un parametriem. Tiks veikta apauguma novākšana. Nepieciešams atjaunot dambja apkalpes ceļu, pašvaldības autoceļu segumu un nobrauktuves. Dambja nogāzes un pakājes visā garumā paredzēts nostiprināt ar augsnes un zāļu sēklu maisījumu. Būvprojekta ietvaros paredzēta viena meniķa demontāža un piecu meniķu izplūdes kanālu nostiprināšana.Mērķis: nodrošināt Rēzeknes kreisā krasta dambja  D-1 noturību un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes