Valsts meliorācijas sistēmas Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1, valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-1 un valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-2 atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266001001, pik.00/00-103/70, valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266002001, pik. 00/00-15/42 un valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra numurs 0761266002002, pik. 00/00-78/72 Rožupes pagastā, Līvānu novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/014
  • Projekta īstenošanas laiks: Līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 4493830.84
  •       AF finansējums: € 3733882.00
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 759948.84
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Būvniecības laikā plānots veikt Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1, Ošas 2 poldera aizsargdambju D-1 un D-2 atjaunošanu uz projektētajām atzīmēm un ģeometriskajiem parametriem. Tiks veikta apauguma novākšana. Aizsargdambju apkalpes ceļu, seguma un nobrauktuvju atjaunošana. Uzbērtās aizsargdambja nogāzes visā garumā paredzēts nostiprināt ar augsnes un zāļu sēklu maisījumu. Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1 pik. 41/30 demontētā meniķa vietas atrakšana, ūdens filtrācijas novēršana aizberot un blīvējot grunti pa slāņiem. Oša 2 poldera aizsargdambim D-2, pik. 32/35, filtrējošo ūdeņu savākšana un virszemes noteces organizēšana. Būvprojekta ietvaros 12 180,00 m garumā paredzēta Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1 un Oša 2 poldera aizsargdambja D-2 ķermeņa aizsardzība pret bebru darbību. Projektēta pīta žoga sieta no cinkota metāla  izbūve aizsargdambju nogāzē.


Mērķis: nodrošināt aizsargdambju noturību un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējoteritoriju.

Bildes