Auces poldera aizsargdambja D-2 atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Auces poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D30460:001001, pik. 00/00-39/03 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/005
  • Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 1.februāis līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € Error while parsing the evaluate expression
  •       AF finansējums: € 755579.79
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: €
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Auces poldera aizsargdambis D-2 ietilpst Bērzes upes baseinā. Auces poldera platība ir 882ha, baseina platība ir 1233ha. Polderis aizsargā no plūdu riskiem poldera teritorijā esošās viensētas un to iedzīvotājus. Auces poldera aizsargdambja D-2 kopējais atjaunojamais garums ir 3.903km. Poldera aizsargdambja trase virzās gar valsts nozīmes ūdensnoteku Auce (meliorācijas kadastra numurs 3824:01) un tam ir jāaizsargā poldera platību applūšana no palu ūdeņiem. Veicot aizsargdambja atjaunošanu, tiks uzlabota pieguļošo platību aizsargāšana no applūšanas pavasara palu un vasaras – rudens plūdu laikā. Paredzēts atjaunot Auces poldera aizsargdambi D-2 līdz projektētā aizsargdambja atzīmēm un parametriem. Tiks veikta apauguma novākšana. Esošā ceļa klātnes konstrukcija neatbilst normatīvajām prasībām, tāpēc to nepieciešams atjaunot pilnā apmērā. Uzbērtās aizsargdambja nogāzes visā garumā paredzēts nostiprināt ar augsnes un zāļu sēklu maisījumu. Būvprojekta ietvaros 727m garumā paredzēta aizsargdambja ķermeņa aizsardzība pret bebru darbību. Projektēta pīta metāla žoga sieta iebūve aizsargdambja slapjajā nogāzē.

Mērķis: nodrošināt aizsargdambja noturību un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes

Video