VNŪ Paukle atjaunošanas būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/016 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas "Paukle" (ŪSIK kods 42614:01, pik.06/00-190/87) Balvu novadā Bērzpils pagastā un Rugāju novadā Lazdukalna pagastā atjaunošanas būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.02.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 15.02.2017