VNŪ Malmuta atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/97 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Malmuta, ŪSIK kods 423492:01, pik. 00/00-234/06 atjaunošana Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā un Sīļukalnu pagastā Riebiņu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.01.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.12.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883