VNŪ Kundziņstrauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/92 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kundziņstrauts, ŪSIK kods 3816248:01, pik. 17/72 – 90/39; 97/57 – 103/06 atjaunošana Lestenes un Irlavas pagastā, Tukuma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.12.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 30.11.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883