VNŪ Buļļupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/66 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Buļļupe, ŪSIK kods 36242:01, pik. 177/00 – 196/00; 204/40 – 280/50 atjaunošana Gaiķu pagastā, Brocēnu novadā un Saldus pagastā, Saldus novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.09.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 23.08.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.