Zemgales iela 44a, Dobele

€66 400.00Pārdod

Platums: 417.5 m2

Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Izsoles objekts: valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4601 015 5570 Zemgales ielā 44A, Dobelē LV-3701, kas sastāv no zemes vienības 0,5389 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4601 015 5570 un trīs būvēm:

  1. administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 4601 015 5570 001) ar kopējo platību 417,5 m2;
  2. katlumāja (būves kadastra apzīmējums 4601 015 5570 002) ar kopējo platību 36,6 m2;
  3. garāža (būves kadastra apzīmējums 4601 015 5570 003) ar kopējo platību 86,1 m2.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena 66 400,00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

Izsole ir atklāta un minimālais izsoles solis 1 600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma maksa dalībai izsolē ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās izsoles sākuma cenas, kas ir 6 640,00 EUR (seši tūkstoši seši simti četrdesmit euro, 00 centi).

Pretendentu pieteikšanās notiek no 2021.gada 06.septembra plkst.13:00 līdz 2021.gada 26.septembrim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Maksa par dalību e-izsolē 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar Izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties:

  1. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
  2. interneta tīmekļa vietnē vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Tālrunis uzziņām: 67027076.

Zemgales iela 44a, Dobele
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.