Krāslava, Skolas iela 9

Iznomā

Iznomā biroja telpas 268 m2. Pieejamas garāžas.

Saziņai:
Mārtiņš Mednis t.29909009
Skarleta Klints t.26083998
e-pasts: info@zmni.lv

Krāslava, Skolas iela 9
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.