Šaurā ielā 18, Daugavpilī

Pārdod

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma pirmā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par valsts nekustamo īpašumu:

Zemkopības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 005 2818), kurā ietilpst zemes vienība 0,0668 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 005 2818) un trīs būves – administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 0500 005 2818 001) un divas garāžas ēkas (būvju kadastra apzīmējums 0500 005 2818 002 un 0500 005 2818 003), Šaurā ielā 18, Daugavpilī (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz valsts Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5567.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst:

–            zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 005 2818 0,0668 ha platībā, kuras galvenais lietošanas mērķis: 0903 – Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve;

–            būve (būves kadastra apzīmējums 0500 005 2818 001) – administratīvā ēka ar kopējo platību 116,8 m2; ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1965., būves galvenais lietošanas veids: 1220 – Biroju ēkas;

–            būve (būves kadastra apzīmējums 0500 005 2818  002) – garāža ar kopējo platību 82,9 m2; ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1970., būves galvenais lietošanas veids: 1242 – Garāžu ēkas;

–            būve (būves kadastra apzīmējums 0500 005 2818 003) – garāža ar kopējo platību 11,1 m2; ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1970., būves galvenais lietošanas veids: 1242 – Garāžu ēkas.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena ir 29 500,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir 2 950,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs dalībai izsolē ir 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas, kas ir – 2 950,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Nodrošinājumu jāiemaksā ZMNĪ norēķinu kontā: LV47 HABA 0001 4070 39086, AS “Swedbank”, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums dalībai izsolē par valsts nekustamo īpašumu Šaurā iela 18, Daugavpils (kadastra numurs 0500 005 2818)” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Samaksa par valsts nekustamo īpašumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas, atskaitot iemaksāto nodrošinājumu.

Maksa par dalību izsolē 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles sākums – 2022. gada 29. decembrī, izsoles noslēgums – 2023. gada 30. janvārī plkst. 13.00.

Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2022. gada 29. decembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 18. janvārim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Valsts nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar ZMNĪ pa tālr. +371 29909009.

Ar izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties:

  1. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
  2. interneta tīmekļa vietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.
Šaurā ielā 18, Daugavpilī
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.