Priežu iela 10B, Limbaži

Pārdod

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma pirmā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Informācija par valsts nekustamo īpašumu:

Zemkopības ministrijas valdījumā esošas nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 008 0099) – zemes vienības 0,2336 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 008 0099) (turpmāk – Zemes īpašums), un ēku (būvju) nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 508 0010) – nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6601 008 0099 004, telpu grupas kadastra apzīmējums 66010080099004001) (turpmāk – Būvju īpašums) – 2117/6350 domājamās daļas – Priežu ielā 10B, Limbažos, Limbažu novadā, turpmāk kopā – Nekustamais īpašums.

 

Īpašuma tiesības uz Zemes īpašuma 2117/6350 domājamām daļām ir nostiprinātas Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0054 1483. Zemes īpašuma 4233/6350 domājamo daļu īpašniece ir Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā, kuras tiesības ir nostiprinātas Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0054 1483.

 

Īpašuma tiesības uz Būvju īpašuma 2117/6350 domājamām daļām ir nostiprinātas Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0016 6395. Būvju īpašuma pārējo domājamo daļu īpašnieki ir fiziskās personas, kuru tiesības ir nostiprinātas Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0016 6395.

 

Zemes īpašuma sastāvā ietilpst:

  • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6601 008 0099 0,2336 ha platībā, kuras galvenais lietošanas mērķis ir 1104 – Transporta līdzekļu garāžu apbūve, un tai reģistrēti apgrūtinājumi – biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija (7313030600) 0,2336 ha platībā, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601) 0,015 ha platībā, zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (7316020100) 0,0728 ha platībā un ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100) 0,0049 ha platībā.

 

Būvju īpašuma sastāvā ietilpst:

  • būve (kadastra apzīmējums 6601 008 0099 004) – garāža ar kopējo platību 631,7 m2, ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1964., būves galvenais lietošanas veids: 1242 – Garāžu ēkas, būves tips 12420103 – Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām.

 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena ir 11 300,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir 1 130,00 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit euro, 00 centi).

 

Nodrošinājuma apmērs dalībai izsolē ir 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas, kas ir 1 130,00 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit euro, 00 centi). Nodrošinājumu jāiemaksā ZMNĪ norēķinu kontā: LV47 HABA 0001 4070 39086, AS “Swedbank”, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums dalībai izsolē par valsts nekustamajiem īpašumiem Priežu iela 10B, Limbaži, Limbažu nov. (kadastra numurs 6601 008 0099 un 6601 508 0010)” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

 

Samaksa par valsts nekustamo īpašumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas, atskaitot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Maksa par dalību izsolē 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

 

Izsoles sākums – 2022. gada 23. decembrī, izsoles noslēgums – 2023. gada 23. janvārī plkst. 13.00.

Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2022. gada 23. decembra plkst. 13:00 līdz 2023. gada 12. janvārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Valsts nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar ZMNĪ pa tālr. +371 29909009.

 

Ar izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties:

  1. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
  2. interneta tīmekļa vietnē vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.
Priežu iela 10B, Limbaži
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.