Priežu iela 10A, Limbaži

€42 800.00Pārdod

Platums: 175.3 m2

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma pirmā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par valsts nekustamo īpašumu:

Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000204483 uz Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā (reģistrācijas numurs 90000064161) ierakstītais valsts nekustamais īpašums, kadastra numurs 6601 008 0098, nosaukums Priežu iela 10A, Limbaži, Limbažu nov.

Valsts nekustamā īpašuma sastāvs:

1) zemes vienība 0,4613 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 008 0098), kuras galvenais lietošanas mērķis ir 0908 – Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, tai reģistrēti apgrūtinājumi – biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija (7313030600) 0,4613 ha platībā; aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās (020501) 0,023 ha platībā; aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās (020501) 0,041 ha platībā, ceļa servitūta teritorija (7315030100) 0,0238 ha platībā.

2) trīs būves:

  • Veterinārā laboratorija (būves kadastra apzīmējums 6601 008 0098 001) ar kopējo platību 175,3 m²;
  • Pagaidu stacionārs (būves kadastra apzīmējums 6601 008 0098 002) ar kopējo platību 47,0 m²;
  • Šķūnis (būves kadastra apzīmējums 6601 008 0098 003) ar kopējo platību 113,3 m².

Saskaņā ar likuma “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” 20. pantu Biosfēras rezervātā saglabājas zemes reformas gaitā iegūtās zemes lietošanas un īpašuma tiesības, kā arī visi īpašuma tiesību aprobežojumi, kas saistoši Nekustamā īpašuma ieguvējam.

Valsts nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena ir 42 800,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir 2 140,00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs dalībai izsolē ir 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas, kas ir 4 280,00 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit euro, 00 centi). Nodrošinājumu jāiemaksā ZMNĪ norēķinu kontā: LV47 HABA 0001 4070 39086, AS “Swedbank”, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums dalībai izsolē par valsts nekustamo īpašumu Priežu iela 10A, Limbaži, Limbažu nov. (kadastra numurs 6601 008 0098).” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Samaksa par valsts nekustamo īpašumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas, atskaitot iemaksāto nodrošinājumu.

Maksa par dalību izsolē 20,00 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles sākums – 2022. gada 20. jūlijā, izsoles noslēgums – 2022. gada 19. augustā plkst. 13.00.

Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2022. gada 20. jūlija plkst. 13:00 līdz 2022. gada 09. augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Valsts nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar ZMNĪ pa tālr. +371 29784408.

Ar izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties:

  1. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
  2. interneta tīmekļa vietnē vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

 

Priežu iela 10A, Limbaži
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.