Lubāna, Parka iela 3

Iznomā

Iznomā biroja telpas no 14 līdz 80 m2, traktora garāžu 75 m2 un noliktavas telpu 69 m2

Lubāna, Parka iela 3
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.