Latgales iela 6, Krāslava

€28 000.00Pārdod

Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Izsoles objekts: valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6001 502 1327, nosaukums Latgales ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no septiņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6001 002 1327 001, 6001 002 1327 002, 6001 002 1327 003, 6001 002 1327 004, 6001 002 1327 005, 6001 002 1327 006 un 6001 002 1327 007) ar kopējo platību 877,1 m2.

 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena EUR 28 000,00 (divdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi).

Izsole ir atklāta un minimālais izsoles solis EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma maksa dalībai izsolē ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās izsoles sākuma cenas, kas ir EUR 2 800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

Pretendentu pieteikšana notiek no 2021.gada 22.jūlija plkst. 13:00 līdz 2021.gada 11.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar Izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties interneta tīmekļa vietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”, tālrunis uzziņām: 67027076.

Latgales iela 6, Krāslava
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.