Gliemežmājas, Rušonā, Rušonas pagastā, Preiļu novadā

€3 600.00Pārdod

Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Izsoles objekts: valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7670 013 0155, nosaukums “Gliemežmājas”, Rušonā, Rušonas pagastā, Preiļu novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,9 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 0013 0153) un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 7670 013 0090 001, 7670 013 0090 002, 7670 013 0090 003) ar kopējo platību 1202,7 m2.

 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena EUR 3 600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro, 00 centi).

Izsole ir atklāta un minimālais izsoles solis EUR 400,00 (četri simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma maksa dalībai izsolē ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās izsoles sākuma cenas, kas ir EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit euro, 00 centi).

Pretendentu pieteikšanās notiek no 2021.gada 06.augusta plkst. 13:00 līdz 2021.gada 25.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar Izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties interneta tīmekļa vietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”, tālrunis uzziņām: 67027076.

Gliemežmājas, Rušona, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.