Balvu iela 5, Daugavpils

€65 000.00

Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles objekts: Valsts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 010 0204 Balvu ielā 5, Daugavpils, kas sastāv no zemes vienības 0,4693 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0204 un sešām būvēm (veterinārā laboratorija ar kopējo platību 220,7 m2; hlorētava ar kopējo platību 11,2 m2; garāža ar kopējo platību 113,3 m2; noliktava ar kopējo platību 13,2 m2; šķūnis ar kopējo platību 22,7 m2; noliktava ar kopējo platību 140,7 m2).

 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena EUR 65 000,00 (sešdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi).

Izsole ir atklāta un minimālais izsoles solis EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi).

Nodrošinājuma maksa dalībai izsolē ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās izsoles sākuma cenas, kas ir EUR 6 500,00 (seši tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Pretendentu pieteikšanās notiek no 2021.gada 17.augusta līdz 2021.gada 07.septembrim plkst.14:00 nosūtot piedāvājumu rakstiskai izsolei pa pastu.

Ar Izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties interneta tīmekļa vietnē VAS „Valsts nekustamie īpašumi” www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”, tālrunis uzziņām: 67027076.

Balvu iela 5, Daugavpils
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.