Dziļaunes poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/004
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Dziļaunes poldera sūkņu stacijas pārbūve Bērzpils pagastā, Balvu novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Balvu novads
  • Bērzpils pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 300 Bērzpils pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.2021.-07.2023
 • Projekta kopējais finansējums: € 1088193.48
 •       ERAF finansējums: € 924964.46
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 163229.02
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 13.07.2023

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2023. gada jūlijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota un ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas  un autoruzraudzības iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību;
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Saņemta būvatļauja un atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 8. Veikta autoruzraudzība;
 9. Veikts būvdarbu iepirkums;
 10. Noslēgts būvdarbu līgums;
 11. Veikti būvdarbi;
 12. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 13. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 14. Veikta būvuzraudzība.
 15. Būvdarbi pabeigti;
 16. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 17. Pie Dziļaunes poldera sūkņu stacijas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes