Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.71
2023. gada 13. decembrī, Republikas laukumā 2, Rīgā
 
Sapulces darba kārtība:

1. Par Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātu gala vērtējumu un valdes locekļu iepriekšējā gada darbības vērtējumu.
2. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu 2023. gadam.
3. Dažādi.

Pieņemtie lēmumi:
 
1.1.    Novērtēt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” saimniecisko darbību 2022. gadā ar vērtējumu “ļoti labi”.
 
1.2.    Noteikt valdes locekļiem prēmiju par 2022. gada saimnieciskās darbības rezultātiem šādā apmērā:
–    valdes loceklim Mārim Muižniekam – 80% no divām mēnešalgām proporcionāli nostrādātajam laikam pamatojoties uz mēnešalgas apmēru  pārskata gadā;
–    valdes loceklim Rihardam Kancēvičam – 80% no divām mēnešalgām proporcionāli nostrādātajam laikam pamatojoties uz mēnešalgas apmēru pārskata gadā.
 
2.       Ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustami īpašumi” 2023. gada pārskata izskatīšanu revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REKO”, reģistrācijas Nr. 53603009121, zvērinātu revidentu Guntu Siliņu (sertifikāts Nr. 50), nosakot atlīdzību 7 200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez PVN.
 
3.       Apstiprināt grozījumus Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020-2023” uz laiku līdz tiks pieņemts Ministru kabineta lēmums par valsts līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā un vispārējais stratēģiskais mērķis, un tiks sagatavota kapitāla daļu turētāja gaidu vēstule.

Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.70
2023. gada 01. decembrī, Republikas laukumā 2, Rīgā
 
Sapulces darba kārtība:
1.       Par dalībnieku sapulces piekrišanu par uzņemtajām saistībām.
 
Pieņemtie lēmumi:
 
1. Piekrist, ka Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” piedalās un īsteno šādus projektus: 
1.1.  “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” īstenošanā, ar kopējo plānoto finansējumu 5 013 465,19 euro (pieci miljoni trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro, 19 centi), atbilstoši 2023. gada 22. novembra valdes kārtējās sēdes protokolā Nr.60 noteiktajam;
1.2.  “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas” Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” īstenošanā, ar kopējo plānoto finansējumu 33 290 125,00 euro (trīsdesmit trīs miljoni divi simti deviņdesmit tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro, 00 centi), atbilstoši 2023. gada 30. novembra valdes kārtējās sēdes protokolā Nr.63 noteiktajam.

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.69
2023. gada 14. jūlijā, Republikas laukumā 2, Rīgā
 
Sapulces darba kārtība:

1.       Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
2.       Par Sabiedrības valdes darbību reglamentējošā dokumenta grozījumiem un valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu. 
3.       Dažādi.
 
Pieņemtie lēmumi:
 
1.       Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
1.1.    pieņemt izvērtēšanai valdes iesniegto pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā;
1.2.    ievērojot konstatēto datu nesakritību, valdei precizēt pārskatu un iesniegt to kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz sabiedrības darbības rezultātu sākotnējās  izvērtēšanas pabeigšanai.
 
2.       Par Sabiedrības valdes darbību reglamentējošā dokumenta grozījumiem un valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu. 
2.1.    apstiprināt valdes darbību reglamentējošā dokumenta – “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes atlīdzības noteikumi” grozījumus;
2.2.    pieņemt izvērtēšanai valdes locekļa Māra Muižnieka iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu un valdes locekļa Riharda Kancēviča iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu.
 
3.       Dažādi.
3.1.    Par Sabiedrības statūtu grozīšanu.
3.1.1. saskaņot grozījumus Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” statūtos un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” statūtus jaunā redakcijā;
3.1.2. noteikt, ka grozījumi Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” statūtos un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” statūti jaunā redakcijā tiks apstiprināti tiklīdz:
–  ir veikta personas (kandidāta kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam) pārbaude pieejai konfidenciālai informācijai pirms tiek uzsākts darbs ar valsts noslēpumu un persona (kandidāts kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam) saņēmusi speciālo atļauju, ja tai nepieciešama pieeja konfidenciālai informācijai;
–  kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi (valdes locekli) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas kārtībā;
3.1.3. pēc šā lēmuma 3.1.2. punkta izpildes uzdot valdei iesniegt dokumentus par šajā lēmumā minētajām izmaiņām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
 
3.2.    Par Sabiedrības valdes darbības termiņa pagarināšanu.
3.2.1. ar 2023.gada 12.augustu  iecelt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes locekli Māri Muižnieku, personas kods 230377- 11028, uz laiku līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas  kārtībā ar mēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 6 390,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) apmērā;
3.2.2. ar 2023.gada 2.septembri iecelt  par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes locekli Rihardu Kancēviču personas kods 070178 -10125, uz laiku līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas  kārtībā, ar mēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 6 390,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) apmērā.
 
3.3.    Par atļauju valdes loceklim savienot amatus.
atļaut Rihardam Kancēvičam savienot:
3.3.1. Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta direktora amatu ar valdes locekļa amatu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas  kārtībā;
3.3.2.    valdes locekļa amatu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ar Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta direktora amatu līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas  kārtībā.

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.68
2023. gada 31. maijs, Republikas laukumā 2, Rīgā
Sapulces darba kārtība:
1.  Par Gada pārskata par 2022. gadu apstiprināšanu.
2.  Par valsts kapitāla izmantošanu 2022. gadā un peļņas sadali.
3.  Par kapitālsabiedrības iedalījumu attiecīgajā grupā.
4. Dažādi.

 Pieņemtie lēmumi:
1.  Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Gada pārskatu par 2022. gadu.
2.  Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par valsts kapitāla izmantošanu 14 861,60 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro, 60  centi) apmērā. 
Pārējo peļņas daļu 3 715,40 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecpadsmit euro, 40  centi) novirzīt Sabiedrības attīstībai – valsts nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
3. Iedalīt Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vidējā kapitālsabiedrību grupā.
4. Uzdot valdei veikt grozījumus statūtos līdz š.g. 31. jūlijam, paredzot tajos, ka turpmāk valdi pārstāvēs viens valdes loceklis.

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.67
2022. gada 28.novembrī, Republikas laukumā 2, Rīgā
Sapulces darba kārtība:
1. Par Sabiedrības 2021. gada saimnieciskās darbības vērtējumu.
2. Dažādi.
 Pieņemtie lēmumi:
1. Novērtēt Sabiedrības saimniecisko darbību 2021. gadā ar vērtējumu “Labi”.
2. Atstāt jautājumu par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu bez izskatīšanas.

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.66
2022. gada 11.augustā, Republikas laukumā 2, Rīgā
Sapulces darba kārtība:
1. Par Sabiedrības atskaiti par līguma izpildi.
2. Par ZMNĪ valdes atsaukšanu un jaunas pagaidu valdes iecelšanu.
 Pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai atskaiti par līguma izpildei izlietoto finansējumu pēc stāvokļa uz 2022. gada 04. augustu.
2. Par ZMNĪ valdes atsaukšanu un jaunas pagaidu valdes iecelšanu.
2.1. Ar 2022.gada 11.augustu atsaukt valdes locekli Sergeju Zikinu no valdes locekļa amata pienākumu izpildes Sabiedrībā.
2.2. Ievērojot R. Dilbas 2022.gada 11.augusta iesniegumu, kā arī lai nodrošinātu Sabiedrības valdes rīcībspēju un statūtos noteikto valdes sastāvu:
– ar 2022.gada 11.augustu  iecelt  par Sabiedrības valdes locekli Māri Muižnieku, uz laiku līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas  kārtībā;
– ar 2022.gada 1.septembri iecelt  par Sabiedrības valdes locekli Rihardu Kancēviču, uz laiku līdz kapitāla daļu turētājs ieceļ valdi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta noteiktajā nominēšanas  kārtībā.


2022. gada 20.jūlijā
Sabiedrība informē, ka 2022. gada 11. augustā plkst. 12.00 Zemkopības ministrijas telpās Republikas laukumā  2, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.
Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
1. Līguma par finansējuma piešķiršanu kapitālieguldījumu veikšanai ēkā Rīgā, Republikas laukumā 2 (līgumu reģ. Nr. 2-2-2022-7), kas noslēgts starp Zemkopības ministriju un Sabiedrību 2022. gada 24. janvārī Valdes sagatavots progresa ziņojums, detalizēts pārskats, informācija;
2. Dažādi.


Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.65
2022.gada 08. jūnijā, Republikas laukumā 2, Rīgā
Sapulces darba kārtība:
1. Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
2. Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu.
Pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt izvērtēšanai pārskatu par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības rezultātiem 2021. gadā.
2. Pieņemt izvērtēšanai valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu un valdes locekļa Sergeja Zikina iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu. 


2022.gada 1.jūnijā
Sabiedrība informē, ka 2022. gada 8.jūnijā plkst. 13.00 Zemkopības ministrijas telpās Republikas laukumā  2, Rīgā, ir saskaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.
Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
1. Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
2. Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu.

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.64
2022.gada 30.maijā, Republikas laukumā 2, Rīgā

Sapulces darba kārtība:
1. Par Gada pārskata par 2021. gadu apstiprināšanu.
2. Par valsts kapitāla izmantošanu 2021. gadā un peļņas sadali.
3. Par revidenta ievēlēšanu 2022. gadam.
4. Par kapitālsabiedrības iedalījumu attiecīgajā grupā.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Gada pārskatu par 2021. gadu (pielikumā). Uzdot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdei izstrādāt un ieviest grāmatvedības un finanšu kontroles politiku uzņēmumā.
2. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par valsts kapitāla izmantošanu 7 736,80 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro, 80 centi) apmērā. Pārējo peļņas daļu 1 934,20 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit četri euro, 20 centi) novirzīt Sabiedrības attīstībai – valsts nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
3. Ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2022. gada pārskata izskatīšanu revidentu SIA “Orients Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, zvērinātu revidentu Natāliju Zaicevu (sertifikāts Nr.138), nosakot atlīdzību 9 900,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi) plus PVN.
4. Iedalīt Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vidējā kapitālsabiedrību grupā.

Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.63
2022.gada 21.februārī, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par iepriekšēju dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.

Pieņemtie lēmumi:
1. Atļaut Sabiedrībai nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo publisko iepirkumu (remontdarbu un būvdarbu) organizēšanu, līgumu noslēgšanu 2022. gadā par kopējo summu 3 000 000 euroatbilstoši ēkas Republikas laukumā 2, Rīgā, ilgtermiņa uzlabošanas darbu plānam.

2022.gada 14.februārī
Sabiedrība informē, ka 2022. gada 21.februārī plkst. 12.00 Zemkopības ministrijas telpās Republikas laukumā  2, Rīgā, ir saskaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.
Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
 1.         Par iepriekšējo dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.

Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.62
2022.gada 3.februārī, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par Sabiedrības valdes darbību reglamentējošiem dokumentiem

Pieņemtie lēmumi:
1. pieņemt zināšanai, ka veikti grozījumi nolikumā “Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Darba samaksas nolikums”;
2. apstiprināt šādus valdes darbību reglamentējošos dokumentus:
– VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes atlīdzības noteikumi;
– VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes locekļiem nepieciešamā nodrošinājuma piešķiršanu, izmantošanu un pienākumu izpildei nepieciešamo izdevumu kompensēšanas kārtība un apmēri.

2022.gada 20.janvārī
Sabiedrība informē, ka 2022. gada 3.februārī plkst. 12.00 Zemkopības ministrijas telpās Republikas laukumā  2, Rīgā, ir saskaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.
Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
 1.         Par Sabiedrības valdes darbību reglamentējošiem dokumentiem.

Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.61
2021.gada 28.decembrī, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
2. Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības novērtējuma apstiprināšanu.
3. Par valdes locekļa iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Pieņemtie lēmumi:
1. Novērtēt Sabiedrības saimniecisko darbību 2020. gadā ar vērtējumu “Apmierinoši”.
2. Novērtēt valdes locekļu iepriekšējā gada darbību ar vērtējumu “Apmierinoši”.
3.1. Virzīt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdi uz nākamo pilnvaru termiņu un ar 2022. gada 01. janvāri:
– iecelt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāju Robertu Dilbu uz piecu gadu termiņu;
– iecelt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes locekli Sergeju Zikinu uz piecu gadu termiņu;
3.2. Noslēgt pilnvarojuma līgumus par valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu.

Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.60
2021.gada 9.decembrī plkst. 14.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
 1.         Par iepriekšējo dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.

Pieņemtie lēmumi:
1. Atļaut Sabiedrībai piešķirto valsts budžeta finansējumu 2022. gadam izlietot atbilstoši 2021. gada 01. decembra valdes sēdes protokolā Nr. 38 nolemtajam sadalījumam.
1) Apstiprināt Investīciju projekta kopējo summu 3 402 000 EUR;
2) Apstiprināt prioritāru pasākumu izmaksas 122 900 EUR;
3) Apstiprināt nozīmīga apjoma darījumu plānotās izmaksas 350 000 EUR.
2. Uzdot Sabiedrības valdei informēt Pārresoru koordinācijas centru par plānoto darījumu.

2021.gada 02.decembrī
Sabiedrība informē, ka 2021. gada 09. decembrī plkst. 13.00 Zemkopības ministrijas telpās Republikas laukumā  2, Rīgā, ir saskaukta ārkārtas dalībnieku sapulce.
Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:
 1.         Par iepriekšējo dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.
2021. gada 17. septembrī  
Sabiedrība informē, ka 2021. gada 27. septembrī plkst. 13.00 Zemkopības ministrijas telpās Republikas laukumā  2, Rīgā, ir saskaukta ārkārtas dalībnieku sapulce. Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:  
1.    Par Sabiedrības valdes darbību reglamentējošiem dokumentiem.
2.    Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
3.    Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējuma apstiprināšanu un prēmēšanu.
4.    Par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu.  
Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.59
2021.gada 27.maijā plkst. 13.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par Gada pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu.
2. Par valsts kapitāla izmantošanu 2020. gadā un peļņas sadali.
3. Par revidenta ievēlēšanu 2021. gadam.
4. Par kapitālsabiedrības iedalījumu attiecīgajā grupā.
5. Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Gada pārskatu par 2020. gadu.
2.1. noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par valsts kapitāla izmantošanu EUR 10 892,80 (desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi euro, 80 centi) apmērā;
2.2. pārējo peļņas daļu EUR 2 723,20 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro, 20 centi) novirzīt Sabiedrības attīstībai – valsts nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
3. ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2021. gada pārskata izskatīšanu revidentu SIA “Orients Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, zvērinātu revidentu Natāliju Zaicevu (sertifikāts Nr.138), nosakot atlīdzību EUR 9 700,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) plus PVN.
4. iedalīt Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vidējā kapitālsabiedrību grupā.
5. pieņemt izvērtēšanai Pārskatu par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības rezultātiem 2020. gadā.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.58
2021.gada 10.maijā plkst. 9.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par iepriekšējo dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.

Pieņemtie lēmumi:
1. Atļaut Sabiedrībai, kā valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam iesniegt Lauku atbalsta dienestā projektu iesniegumus apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ar publisko finansējumu EUR 7 000 000 (septiņi miljoni euro). Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 2.  Uzdot Sabiedrības valdei informēt Pārresoru koordinācijas centru par plānoto darījumu.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.57
2020.gada 12. novembrī plkst. 10.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020-2023 apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:
1. apstiprināt plānošanas dokumentu “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Sasniedzamie darbības rezultāti 2020. gadā”.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.56
2020. gada 10. septembrī plkst. 10.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.
 
Sapulces darba kārtība:
1.    Par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sasniedzamiem darbības rezultātiem 2020. gadā.
 
Pieņemtie lēmumi:
1.  Apstiprināt plānošanas dokumentu “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Sasniedzamie darbības rezultāti 2020. gadā”.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.55
2020. gada 30. jūlijā plkst. 10.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.
 
Sapulces darba kārtība:
1.    Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
2.    Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējuma apstiprināšanu un prēmēšanu.
3.    Par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu.
 
Pieņemtie lēmumi:
1.  Novērtēt Sabiedrības saimniecisko darbību 2019. gadā ar vērtējumu “ļoti labi”.
2.  Novērtēt valdes locekļu iepriekšējā gada darbību ar vērtējumu “ļoti labi”.
Izmaksāt valdes locekļiem prēmiju par Sabiedrības 2019. gada saimnieciskās darbības rezultātiem šādā apmērā:
–    valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam – 100% no 2 (divām) mēnešalgām, t.i. EUR 11 800,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro);
–    valdes loceklim Sergejam Zikinam – 100% no 2 (divām) mēnešalgām, t.i. 10 620,00 (desmit tūkstoši seši simti divdesmit euro).
Prēmija valdes locekļiem aprēķināta pamatojoties uz mēnešalgas apmēru noteiktu ar 21.05.2019.  kārtējās dalībnieku sapulces protokolu Nr. 49.
 
3.  Ar 2020. gada 01. augustu noteikt valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai piemērojamo koeficientu – “6,6” un mēneša atlīdzību (mēnešalgu) valdes locekļiem par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā šādā apmērā:
–    valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam – EUR 7 100,00 (septiņi tūkstoši viens simts euro);
–    valdes loceklim Sergejam Zikinam – EUR 6 390,00 (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro).

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.54
2020.gada 21.maijā, plkst.11:00. Rīgā, Republikas laukumā 2.

Sapulces darba kārtība:
1.    Par Gada pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu.
2.    Par valsts kapitāla izmantošanu 2019. gadā un peļņas sadali.
3.    Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
4.    Par revidenta ievēlēšanu 2020. gadam.
5.    Par kapitālsabiedrības iedalījumu attiecīgajā grupā.
6.    Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējuma apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Gada pārskatu par 2019. gadu.

2.1. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par valsts kapitāla izmantošanu EUR 17 228,80 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, 80 centi) apmērā;
2.2. Pārējo peļņas daļu EUR 4 307,20 (četri tūkstoši trīs simti septiņi euro, 20 centi) novirzīt Sabiedrības attīstībai.

3. Pieņemt izvērtēšanai Pārskatu par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības rezultātiem 2019. gadā.

4. Ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2020. gada pārskata izskatīšanu revidentu SIA “Orients Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, zvērinātu revidentu Natāliju Zaicevu (sertifikāts Nr.138), nosakot atlīdzību EUR 9 700,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) plus PVN.

5. Iedalīt Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vidējā kapitālsabiedrību grupā.

6. Pieņemt izvērtēšanai valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.53
2020.gada 8.aprīlī, plkst.14:00. Rīgā, Republikas laukumā 2.

Sapulces darba kārtība:
1.Par pārkāpuma konstatēšanu un finanšu līdzekļu atmaksu.

Pieņemtie lēmumi:
1.  Uzdot Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam, valdes loceklim Sergejam Zikinam un Pēterim Kalniņam labprātīgi atmaksāt finanšu līdzekļus saskaņā ar aprēķinu (3. pielikums) šādos termiņos:
– valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam atmaksāt 9 808.65 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti astoņi euro, 65 centi) līdz 2020. gada 20.decembrim;
– valdes loceklim Sergejam Zikinam 8 555.31 euro (astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro, 31 cents) līdz 2020. gada 20.decembrim;
– Pēterim Kalniņam 5 338.36 (pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro, 36 centi) līdz 2022. gada 20.decembrim.
Finanšu līdzekļi iemaksājami Sabiedrības norēķinu kontā: …

2. Pēc finanšu līdzekļu atmaksas saskaņā ar šā protokola 1. punktu, Sabiebrības valdei iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim apliecinājumu (grāmatvedības izziņu) par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu Sabiedrības norēķinu kontos.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.52
2020.gada 30.janvārī,
plkst.14:00. Rīgā, Republikas laukumā 2.

Sapulces darba kārtība:
1.Par iepriekšējo dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.

Pieņemtie lēmumi:
1.       Atļaut Sabiedrībai, kā projekta saistītajam partnerim piedalīties projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” („Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status” LIFE GOODWATER IP, projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014. Granta vienošanās LIFE18 IPE/LV/000014 – LIFE GOODWATER IP) īstenošanā.
Projekta kopējais budžets ir 14 463 050,00 EUR. Sabiedrības projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 1 412 379,00 EUR, kur:
– Eiropas Komisijas LIFE programmas piešķirtais finansējums ir 847 427,00 EUR (60%);
– Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums ir 423 714 EUR (30%);
– Sabiedrības līdzfinansējums ir 141 238,00 EUR (10%).
Sabiedrības projekta aktivitātes tiks īstenotas valsts nozīmes ūdensnotekās Āģe, Auce, Slocene, Zaņa un Mergupe. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2020. gada februārī un pabeigt 2027. gada decembrī.

2.       Uzdot Sabiedrības valdei informēt Pārresoru koordinācijas centru par plānoto darījumu.