Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

2021. gada 17. septembrī  
Sabiedrība informē, ka 2021. gada 27. septembrī plkst. 13.00 Zemkopības ministrijas telpās Republikas laukumā  2, Rīgā, ir saskaukta ārkārtas dalībnieku sapulce. Sapulces darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:  
1.    Par Sabiedrības valdes darbību reglamentējošiem dokumentiem.
2.    Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
3.    Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējuma apstiprināšanu un prēmēšanu.
4.    Par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu.  

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.59
2021.gada 27.maijā plkst. 13.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par Gada pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu.
2. Par valsts kapitāla izmantošanu 2020. gadā un peļņas sadali.
3. Par revidenta ievēlēšanu 2021. gadam.
4. Par kapitālsabiedrības iedalījumu attiecīgajā grupā.
5. Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Gada pārskatu par 2020. gadu.
2.1. noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par valsts kapitāla izmantošanu EUR 10 892,80 (desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi euro, 80 centi) apmērā;
2.2. pārējo peļņas daļu EUR 2 723,20 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro, 20 centi) novirzīt Sabiedrības attīstībai – valsts nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
3. ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2021. gada pārskata izskatīšanu revidentu SIA “Orients Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, zvērinātu revidentu Natāliju Zaicevu (sertifikāts Nr.138), nosakot atlīdzību EUR 9 700,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) plus PVN.
4. iedalīt Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vidējā kapitālsabiedrību grupā.
5. pieņemt izvērtēšanai Pārskatu par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības rezultātiem 2020. gadā.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.58
2021.gada 10.maijā plkst. 9.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par iepriekšējo dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.

Pieņemtie lēmumi:
1. Atļaut Sabiedrībai, kā valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam iesniegt Lauku atbalsta dienestā projektu iesniegumus apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ar publisko finansējumu EUR 7 000 000 (septiņi miljoni euro). Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 2.  Uzdot Sabiedrības valdei informēt Pārresoru koordinācijas centru par plānoto darījumu.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.57
2020.gada 12. novembrī plkst. 10.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.

Sapulces darba kārtība:
1. Par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020-2023 apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:
1. apstiprināt plānošanas dokumentu “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Sasniedzamie darbības rezultāti 2020. gadā”.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.56
2020. gada 10. septembrī plkst. 10.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.
 
Sapulces darba kārtība:
1.    Par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” sasniedzamiem darbības rezultātiem 2020. gadā.
 
Pieņemtie lēmumi:
1.  Apstiprināt plānošanas dokumentu “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Sasniedzamie darbības rezultāti 2020. gadā”.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.55
2020. gada 30. jūlijā plkst. 10.00, Republikas laukumā 2, Rīgā.
 
Sapulces darba kārtība:
1.    Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
2.    Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējuma apstiprināšanu un prēmēšanu.
3.    Par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu.
 
Pieņemtie lēmumi:
1.  Novērtēt Sabiedrības saimniecisko darbību 2019. gadā ar vērtējumu “ļoti labi”.
2.  Novērtēt valdes locekļu iepriekšējā gada darbību ar vērtējumu “ļoti labi”.
Izmaksāt valdes locekļiem prēmiju par Sabiedrības 2019. gada saimnieciskās darbības rezultātiem šādā apmērā:
–    valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam – 100% no 2 (divām) mēnešalgām, t.i. EUR 11 800,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro);
–    valdes loceklim Sergejam Zikinam – 100% no 2 (divām) mēnešalgām, t.i. 10 620,00 (desmit tūkstoši seši simti divdesmit euro).
Prēmija valdes locekļiem aprēķināta pamatojoties uz mēnešalgas apmēru noteiktu ar 21.05.2019.  kārtējās dalībnieku sapulces protokolu Nr. 49.
 
3.  Ar 2020. gada 01. augustu noteikt valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai piemērojamo koeficientu – “6,6” un mēneša atlīdzību (mēnešalgu) valdes locekļiem par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā šādā apmērā:
–    valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam – EUR 7 100,00 (septiņi tūkstoši viens simts euro);
–    valdes loceklim Sergejam Zikinam – EUR 6 390,00 (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro).

Kārtējā dalībnieku sapulce Nr.54
2020.gada 21.maijā, plkst.11:00. Rīgā, Republikas laukumā 2.

Sapulces darba kārtība:
1.    Par Gada pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu.
2.    Par valsts kapitāla izmantošanu 2019. gadā un peļņas sadali.
3.    Par Sabiedrības saimnieciskās darbības vērtējumu.
4.    Par revidenta ievēlēšanu 2020. gadam.
5.    Par kapitālsabiedrības iedalījumu attiecīgajā grupā.
6.    Par valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējuma apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Gada pārskatu par 2019. gadu.

2.1. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par valsts kapitāla izmantošanu EUR 17 228,80 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, 80 centi) apmērā;
2.2. Pārējo peļņas daļu EUR 4 307,20 (četri tūkstoši trīs simti septiņi euro, 20 centi) novirzīt Sabiedrības attīstībai.

3. Pieņemt izvērtēšanai Pārskatu par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” darbības rezultātiem 2019. gadā.

4. Ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2020. gada pārskata izskatīšanu revidentu SIA “Orients Audit & Finance”, reģistrācijas Nr. 50003597621, zvērinātu revidentu Natāliju Zaicevu (sertifikāts Nr.138), nosakot atlīdzību EUR 9 700,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) plus PVN.

5. Iedalīt Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vidējā kapitālsabiedrību grupā.

6. Pieņemt izvērtēšanai valdes locekļu iepriekšējā gada darbības pašnovērtējumu.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.53
2020.gada 8.aprīlī, plkst.14:00. Rīgā, Republikas laukumā 2.

Sapulces darba kārtība:
1.Par pārkāpuma konstatēšanu un finanšu līdzekļu atmaksu.

Pieņemtie lēmumi:
1.  Uzdot Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam, valdes loceklim Sergejam Zikinam un Pēterim Kalniņam labprātīgi atmaksāt finanšu līdzekļus saskaņā ar aprēķinu (3. pielikums) šādos termiņos:
– valdes priekšsēdētājam Robertam Dilbam atmaksāt 9 808.65 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti astoņi euro, 65 centi) līdz 2020. gada 20.decembrim;
– valdes loceklim Sergejam Zikinam 8 555.31 euro (astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro, 31 cents) līdz 2020. gada 20.decembrim;
– Pēterim Kalniņam 5 338.36 (pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro, 36 centi) līdz 2022. gada 20.decembrim.
Finanšu līdzekļi iemaksājami Sabiedrības norēķinu kontā: …

2. Pēc finanšu līdzekļu atmaksas saskaņā ar šā protokola 1. punktu, Sabiebrības valdei iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim apliecinājumu (grāmatvedības izziņu) par finanšu līdzekļu ieskaitīšanu Sabiedrības norēķinu kontos.
Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.52
2020.gada 30.janvārī,
plkst.14:00. Rīgā, Republikas laukumā 2.

Sapulces darba kārtība:
1.Par iepriekšējo dalībnieku sapulces piekrišanu plānotam darījumam.

Pieņemtie lēmumi:
1.       Atļaut Sabiedrībai, kā projekta saistītajam partnerim piedalīties projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” („Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status” LIFE GOODWATER IP, projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014. Granta vienošanās LIFE18 IPE/LV/000014 – LIFE GOODWATER IP) īstenošanā.
Projekta kopējais budžets ir 14 463 050,00 EUR. Sabiedrības projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 1 412 379,00 EUR, kur:
– Eiropas Komisijas LIFE programmas piešķirtais finansējums ir 847 427,00 EUR (60%);
– Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums ir 423 714 EUR (30%);
– Sabiedrības līdzfinansējums ir 141 238,00 EUR (10%).
Sabiedrības projekta aktivitātes tiks īstenotas valsts nozīmes ūdensnotekās Āģe, Auce, Slocene, Zaņa un Mergupe. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2020. gada februārī un pabeigt 2027. gada decembrī.

2.       Uzdot Sabiedrības valdei informēt Pārresoru koordinācijas centru par plānoto darījumu.