Atalgojuma politikas principi

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (bruto, euro)
Nr. p.k. Amata pamatfunkcija Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no – līdz) Vidējā mēnešalga
1 Personālvadības funkcija 1 2240 2240
2 Lietvedība 2 1525 1525
3 Juridiskā funkcija 2 2490-2240 2365
4 Kvalitātes vadības funkcija 1 2110 2110
5 Informācijas tehnoloģiju funkcija 3 815 815
6 Biznesa attīstības funkcija 2 2240 2240
7 Finanšu funkcija 7 2490-1585 1886
8 Grāmatvedības funkcija 3 2490-2015 2248
9 Pamatdarbības – valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārvaldīšana 91 3075-380 1185
10 Pamatdarbības - meliorācijas kadastra uzturēšana 9 2240-1515 1616
11 Pamatdarbības – nekustamo īpašumu pārvaldīšana 24 935-200 500
KOPĀ 145 X X

Darba samaksas principi

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) ir izstrādāta vienota darba samaksas sistēma balstoties uz šādiem principiem:

 • nodrošināt tādu atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim;
 • jāizveido tāda darba samaksas sistēma, kas nodrošinātu darbiniekiem vienlīdzīgu samaksu par darba ieguldījumu ZMNĪ labā. Taisnīguma princips paredz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu, nosakot savstarpēji salīdzināmus pamatalgu apmērus, ņemot vērā šo amatu relatīvo vērtību uzņēmumā. Atbilstoši vienlīdzīgu tiesību principiem, darba samaksas elementi uz visiem darbiniekiem tiek attiecināti vienādā apmērā;
 • ZMNĪ pastāvīgi meklē iespēju kā optimāli nodrošināt saikni starp darbinieka individuālo darba uzdevumu izpildi un darba samaksu. Darba devējs lemj par pamatalgas izmaiņām un darbinieka motivācijas elementu piemērošanu;
 • ZMNĪ darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā ir sniegts skaidrojums par visiem darba samaksas elementiem, to piešķiršanas kritērijiem, piešķiršanas un administrēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienādu izpratni un to vienlīdzīgu piemērošanu;
 • darba samaksas sistēma tiek veidota, lai uzturētu normatīvajiem aktiem atbilstošu darba vidi un rūpētos par darbinieku veselīgu dzīvesveidu.
 • Darba samaksas sistēma noteikta ZMNĪ darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Darba samaksa ir darbiniekiem regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver pamatalgu, normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu. Darba samaksa tiek aplikta ar normatīvajos aktos noteiktiem nodokļiem pirms to izmaksas.

Pamatalga tiek noteikta atbilstoši laika algas sistēmai. Laika algu/summētā darba laika samaksu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam, neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu nosaka Ministru kabinets.

Akorda algu aprēķina atbilstoši akorda darba izcenojumiem un likmēm un paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts. Akorda algu nosaka amatiem, kuru darbu iespējams normēt.

Darbinieka pamatalgu nosaka ņemot vērā šādus kritērijus:

 • izglītība;
 • profesionālā pieredze;
 • darba sarežģītība;
 • sadarbība;
 • atbildība par darba norisi un rezultātiem;
 • atbildība par lēmumu izpildi;
 • atbildība par ZMNĪ mantu, tās saglabāšanu;
 • darba tirgus nosacījumus.

Piemaksas ZMNĪ izmaksā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prēmijas mērķis ir motivēt darbinieku veikt uzticētos pienākumus ar efektīvām darba metodēm, lai izpildītu ZMNĪ stratēģiskos mērķus, gada plāna rezultatīvos rādītājus.

Prēmija ir mainīgā darba samaksas daļa, kas netiek garantēta un ir saistīta ar darbinieka darba sniegumu.

Kopējais prēmijas apmērs gada laikā, kas var tikt piešķirts vienam darbiniekam, nepārsniedz 75% no konkrētā darbinieka mēneša pamatalgas.

Naudas balvas mērķis ir motivēt darbinieka lojalitāti ZMNĪ un tiek piešķirta konkrētā darbinieka vai ZMNĪ svarīgu sasniegumu/notikumu gadījumā, ņemot vērā darbinieka ieguldījumu ZMNĪ mērķu sasniegšanā.

Naudas balva, saistībā ar ZMNĪ darbības mērķu sasniegšanu, ir mainīgā darba samaksas daļa, kas netiek garantēta un ir saistīta ar darbinieka darba sniegumu.

Naudas balva konkrētam darbiniekam svarīgu sasniegumu/notikumu gadījumos, var tikt piešķirta, līdz minimālās mēneša algas apmērām valstī, ņemot vērā darbinieka nodarbinātības ilgumu un darba uzdevumu izpildes kvalitāti ZMNĪ. Tāda naudas balva ir vienreizējs individuāls maksājums.

Kopējais naudas balvu apmērs gada laikā, kas var tikt piešķirts vienam darbiniekam, nepārsniedz konkrētā darbinieka mēneša pamatalgu un noteikto minimālo darba algu valstī.

Pabalsta mērķis ir saglabāt darbinieka dzīves un darba līdzsvaru, kā arī atbalstīt, palīdzēt un izrādīt rūpes par darbiniekiem sarežģītās dzīves situācijās.

Darbiniekam, kuram darba ilgums ZMNĪ ir vismaz viens gads, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, vienu reizi gada laikā tiek piešķirts pabalsts līdz 50% no konkrētam darbiniekam noteiktās viena mēneša pamatalgas.

Darbinieka nāves gadījumā izmaksā pabalstu apbedīšanas izdevumiem, mirušā viena mēneša pamatalgas apmērā. Darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmēra.

Pabalsts ir vienreizējs individuāls maksājums.

Darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanas mērķis ir atbalstīt un veicināt darbinieku zināšanu un izglītības līmeņa paaugstināšanu vai pārkvalifikāciju ZMNĪ stratēģisko mērķu īstenošanai.

Darbinieka veselības apdrošināšanas mērķis ir rūpēties par darbinieku veselību un veicināt ārstniecības pakalpojumu pieejamību. Veselības apdrošināšanas apmēru nosaka saskaņā ar ZMNĪ Darbinieku veselības apdrošināšanas noteikumiem.

Motivējot darbinieka lojalitāti ZMNĪ, darbiniekam, saglabājot atlīdzību, var piešķirt:

 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu no 1. līdz 4. klasei;
 • trīs apmaksātas brīvdienas noslēdzot laulību;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • līdz trīs apmaksātām brīvdienām tuvinieka nāves gadījumā.

Atzinības mērķis ir morāli motivēt darbinieku ZMNĪ mērķu īstenošanai. Darbiniekam atzinību var izteikt:

 • saskaņā ar Zemkopības ministrijas nolikuma “Zemkopības ministrijas medaļas “Par centību” un “Atzinības raksta nolikums” nosacījumiem;
 • saskaņā ar ZMNĪ “Atzinības raksta nolikums” nosacījumiem.