Atalgojuma politikas principi

Valsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, turpmāk tekstā – Sabiedrība, atalgojuma politikas principi izstrādāti un publisloti atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58. panta prasībām.

Atalgojuma politika

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt Sabiedrības darbinieku atalgojuma pamatprincipus.

Sabiedrības politika atalgojuma jomā – saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot Sabiedrības noteikto darbības mērķu, attīstības virzienu un uzdevumu izpildi.

Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.

Atalgojuma politikas pamatprincipi

– nodrošināt darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim konkrētā amatu kvalifikācijas grupā;

– nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu;

– nodrošināt atalgojumu līmeņu saskaņotību;

– nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības struktūrvienības darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem;

– veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

– veicināt darbinieku motivāciju.

Atalgojuma struktūra –  Sabiedrības atalgojuma struktūru veido: 

1. Atalgojuma nemainīgā daļa2. Atalgojuma mainīgā daļa
  1. Atalgojuma nemainīgā daļa

Atalgojuma sistēmas nemainīgā daļa ir laika (mēneša) darba alga, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām.

2. Atalgojuma mainīgā daļa

Atalgojuma mainīgo daļu nosaka papildus atalgojuma nemainīgajai daļai atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtajiem darba rezultātiem.

Atalgojuma sistēmas mainīgo daļu veido:

– piemaksas, kuras nosaka, pamatojoties uz Darba likumu un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem;

– prēmijas (par Sabiedrības darbības (gada));

– naudas balvas sakarā ar Sabiedrībai vai darbiniekam svarīgu sasniegumu vai notikumu;

– pabalsti, kuru piešķiršanas un izmaksas kritēriji noteikti Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr.p.kPiemaksas vai prēmijas veids, naudas balvaPiemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
 1.PiemaksaNe vairāk kā 30 % apmērā no mēnešalgasAtbilstoši Darba likuma un iekšējiem normatīviem aktiem: Papildus tiešajiem amata (darba) pienākumiem aizvieto ilglaicīgā prombūtnē esošu darbiniekuPar vakanta amata pienākumu pildīšanuPar papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus
 2.PiemaksaNe vairāk kā 30 % apmērā no mēnešalgasPar personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
3. Naudas balvaNe vairāk kā vienas darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā kalendārā gada ietvarosPar Sabiedrībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā
4. PrēmijaNe vairāk kā 75% no darbiniekam noteiktās mēnešalgasPar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu
5. Naudas balvaminimālās mēnešalgas apmērā Darbinieku apaļajās darba jubilejās

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.p.kSociālās garantijas veidsSociālās garantijas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
 Pabalstslīdz 50% apmērā no darbinieka mēnešalgas vienu reizi gadāIekšējie normatīvie aktiAizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, izmantojot atvaļinājuma daļu ne mazāk kā divas kalendāra nedēļas nepārtraukti, ņemot vērā darbinieka nodarbinātības ilgumu un darbu izpildes rezultātus, darba disciplīnu
 Pabalsts2 minimālo mēnešalgu apmērāIekšējie normatīvie aktiSakarā ar darbinieka nāvi, izmaksā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies darbinieka apbedīšanu.
 Pabalsts1 minimālās mēnešalgas apmērāIekšējie normatīvie aktiSakarā ar darbinieka ģimenes locekļa (laulātā, bērna (arī adoptēto), vecāku ) nāvi
 Pabalsts1 minimālās mēnešalgas apmērāIekšējie normatīvie aktiSakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju
 Veselības apdrošināšanaSabiedrības budžetā paredzēto līdzekļu ietvarosIekšējiem normatīvie akti
  Darba algas saglabāšanaDarba Likums un Iekšējie normatīvie akti
 Mācību atvaļinājums Mācību atvaļinājums līdz 20 darba dienām gadā (valsts pārbaudījumu kārtošanai vai diplomdarba izstrādei un aizstāvēšanai).
 BrīvdienaDarba algas saglabāšanaDarba Likums un Iekšējie normatīvie akti
Viena apmaksāta brīvdiena, bērnam uzsākot skolas gaitas 1-4.klasē.

Viena apmaksāta brīvdiena, Darbiniekam vai Darbinieka bērnam absolvējot izglītības iestādi izlaiduma dienā.

Viena brīva diena par ārstniecības iestādē asins vai asins komponentu nodošanu.Līdz trīs brīvām dienām, sakarā ar stāšanos laulībā.

Divas brīvas dienas sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, brālis, māsa) nāvi.

Trīs brīvas darba dienas darbiniekam, kura aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Viena brīva darba diena darbiniekam, kura aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem.