Vārpas poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D44420:001001, pik. 00/00-20/10 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/010
  • Projekta īstenošanas laiks: 2024. gada 22. marts līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 1681374.2
  •       AF finansējums: € 1397038.09
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 284336.11
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Vārpas poldera aizsargdambis D-1 ietilpst Lielupes baseinā. Vārpas poldera platība ir 774.79 ha, sateces baseina platība ir 1062.26 ha. Polderis aizsargā no plūdu riskiem poldera teritorijā esošo viensētu, ciemata Vārpa iedzīvotājus, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Vārpas poldera aizsargdambja D-1 kopējais atjaunojamais garums ir 8,624km. Poldera aizsargdambja trase virzās gar neregulētām valsts nozīmes ūdensnotekām Svēte (meliorācijas kadastra numurs 382:01) un Lielupe (meliorācijas kadastra numurs 38:01).

Veicot aizsargdambja atjaunošanu, tiks uzlabota piegulošo platību aizsargāšana no applūšanas pavasara palu un vasaras – rudens plūdu laikā. Paredzēts atjaunot Vārpas poldera aizsargdambi D-1 līdz projektētā aizsargdambja atzīmēm un parametriem. Tiks veikta apauguma novākšana, esošās ceļa klātnes atjaunošana. Uzbērtās aizsargdambja nogāzes visā garumā paredzēts nostiprināt ar augsnes un zāļu sēklu maisījumu. Būvprojekta ietvaros 6930m garumā paredzēta aizsargdambja ķermeņa aizsardzība pret bebru darbību. Projektēta pīta metāla žoga sieta iebūve aizsargdambja slapjajā nogāzē. Vārpas poldera aizsargdambī D-1 atrodas transportbūve: caurteka–regulators (pik.50/03), kas ir sliktā stāvoklī. Lai esošā aizsargdambja infrastruktūra kļūtu klimatnoturīgāka paredzēts veikt transportbūves atjaunošanu.

Mērķis: nodrošināt aizsargdambja noturību un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Video