Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, meliorācijas kadastra nr. 4234:01, pik. 00/00-113/33 Madonas novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/007
  • Projekta īstenošanas laiks: 2024. gada 15. februāra līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 1868824.37
  •       AF finansējums: € 1552788.69
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 316035.68
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Atjaunošanas darbi tiek plānoti 11,33 km gara posmā no pik. 00/00 -113/33. Atjaunošanas darbu laika plānots novākt apaugumu, izrakt aptuveni 140 000 m3 grunts un 15 000 m3 biomasu, izbūvēt videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus, atjaunot liela diametra kolektoru iztekas un kājnieku trošu laipas, atjaunot kanāla šķērsgriezumus un nostiprināt nogāžu izbrukušos posmus.

Grunts izlīdzināšana, kā arī citas darbības, veicamas iespējami saudzīgi, neiznīcinot un nebojājot īpaši aizsargājamos zālāju biotopus. Atsevišķi augoši lieli koki, ja tie netraucē būvdarbu veikšanai, ir saglabājami. Ūdensnotekas pārtīrīšanas laikā, cik iespējams, saglabāt gultne esošos padziļinājumus. Lielākie akmeņi pēc rakšanas darbu pabeigšanas novietojami atpakaļ ūdensnotekas gultnē. Kā videi draudzīgs elements visa pārtīrāmā posma garuma paredzēts divpakāpju šķērsgriezums.

Mērķis: atjaunot valsts nozīmes ūdensnoteku un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes