Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta un Bārtas labā krasta aizsargdambja atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, meliorācijas kadastra numurs 3428:01, pik.53/00 - 98/40 un Bārtas labā krasta aizsargdambja, meliorācijas kadastra kods D27570:002003, pik.00/00 - 51/55 Nīcas un Otaņķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/006
  • Projekta īstenošanas laiks: 2024. gada 5. februāris līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 844064.17
  •       AF finansējums: €
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 844064.17
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Paredzēts veikt valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta un Bārtas labā krasta aizsargdambja atjaunošanu.

Paredzēta valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta gultnes atjaunošana pik.53/00 – 98/40, to mehanizēti atbrīvojot no apauguma, izstrādājot grunts un biomasas piesērējumu, veicot izstrādātā piesērējuma aiztransportēšanu uz grunts noglabāšanas laukumiem, izlīdzināšanu un teritorijas labiekārtošanu.

Paredzēta Bārtas labā krasta aizsargdambja atjaunošana pik.00/00 – 51/55, to mehanizēti atbrīvojot no apauguma, veicot šķērsgriezuma atjaunošanu, veidojot grunts dambja ķermeni un veicot nogāžu nostiprināšanu. Posmos, kur pa aizsargdambi ierīkoti ceļi, paredzēta ceļa segas atjaunošana. Nodrošinot vides pieejamības prasības, paredzēta kāpņu un laivu nolaišanas vietu ierīkošana. Labiekārtošanas darbi veicami visā aizsargdambja garumā.

Mērķis: nodrošināt valsts nozīmes ūdensnotekas ūdens novadīšanas spējas un aizsargdambja noturību, aizsargāt iedzīvotājus un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes