Upatu poldera sūkņu stacijas pārbūve

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Upatu poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S56460:001001, Ugāles pagastā, Ventspils novadā pārbūve
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/009
  • Projekta īstenošanas laiks: 2024. gada 21. marts līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 1314253.53
  •       AF finansējums: € 1092000.96
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 222252.57
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Paredzēta valsts meliorācijas sistēmas Upatu poldera sūkņu stacijas pārbūve:
1) Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2) Demontāžas darbi;
3) Sūkņu stacijas pazemes daļas, ieplūdes daļas un sūkņu kameras pārbūve;
4) Transpotiera lentas izbūve;
5) Spiediena dzēšanas kameras izbūve;
6) Izplūdes bloka izbūve;
7) Sūkņu stacijas virszemes daļas izbūve;
8) Esošās sūkņu stacijas vadības ēkas atjaunošana;
9) Teritorijas labiekārtošanas darbi;
10) Krājbaseina un ietekošo grāvju tīrīšana un nostiprinājumu izbūve;
11) Elektroapgādes pārbūve;
12) Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana;
13) Apsardzes signalizācijas ierīkošana;
14) Videonovērošanas ierīkošana.

Mērķis: nodrošināt poldera sūkņu stacijas ūdens novadīšanas spējas un noturību, aizsargāt iedzīvotājus un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes