Reiņa poldera sūkņu stacijas pārbūve

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Reiņa poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S27560:004001, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā pārbūve
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/012
  • Projekta īstenošanas laiks: līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € Error while parsing the evaluate expression
  •       AF finansējums: € 1390236.95
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: €
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Paredzēta valsts meliorācijas sistēmas Reiņa poldera sūkņu stacijas pārbūve:
1) Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2) Demontāžas darbi;
3) Sūkņu stacijas pazemes daļas, ieplūdes daļas un sūkņu kameras pārbūve;
4) Automātiskā restu tīrītāja izbūve un videonovērošanas ierīkošana;
5) Izplūdes bloka izbūve;
6) Sūkņu stacijas virszemes daļas izbūve;
7) Teritorijas labiekārtošanas darbi;
8) Krājbaseina un valsts nozīmes ūdensnoteku tīrīšana;
9) Nostiprinājumu atjaunošana;
10) Caurteku – regulatoru atjaunošana;
11) Elektroapgādes un apgaismojuma pārbūve;
12) Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana;
13) Apsardzes signalizācijas ierīkošana.

Būvprojekta tehniskie risinājumi nodrošinās vidi saudzējošus pasākumus:
1) Pievadkanālu – valsts nozīmes ūdensnotekas 13p-M-1 un 21p-M-2 pārtīrīšana palielina sedimentācijas baseina tilpumu un noteces uzkrāšanās ilgumu, kas sekmējot minerālo daļiņu, suspendēto vielu nogulsnēšanos un organisko vielu mineralizēšanos pirms pārsūknēšanas, mazina Liepājas ezera eitrofikācijas faktoru;
2) Sanešu aizturēšanas restu automātiska tīrīšanas ierīces pielietošana atvieglo sanešu izvākšanas procesu un nepieļauj atkārtotu biogēno elementu akumulēšanos krājbaseinā;
3) Energoefektīvu sūkņu pielietošana ar optimālu darba punkta izvēli novērš negatīvu hidraulisku parādību – kavitācijas rašanos hidromezglā un nodrošina zemas dzīves cikla izmaksas (DZCI);
4) Energoefektīvi sūkņu un sanešu restu tīrīšanas ierīces elektromotori ne tikai samazina elektroenerģijas patēriņu, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, bet arī mazina ietekmi uz darba vidi;
5) Sūkņu stacijas virszemes daļas konstrukcija ar optimālu dabisko izgaismojumu, apgaismošanas ierīču norobežojošo un siltināšanas materiālu pielietošanu rada augstu energoefektivitātes rādītāju;
6) Sūkņu stacijas izplūdes bloks projektēts ar kamerām, spiedvadus noslēdzot ar vienvirziena vārstiem, nodrošinot Liepājas ezera ūdeņu iekļūšanu atpakaļ krājbaseinā un nodrošinot ka sūkņu stacijas ekspluatācijas laikā tiktu maksimāli novērsti ezera piesārņošanās riski, tai skaitā ūdens uzduļķošanas riski, zivju iekļūšana sūkņu kamerā;
7) Būvdarbu izpildē izmantojami tikai tādi būvizstrādājumi, kas saistībā ar ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu nodrošina augstu savienojamību ar vidi un veselību. Būvgruži būvobjektā šķirojami un novietojami atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Mērķis: nodrošināt poldera sūkņu stacijas ūdens novadīšanas spējas un noturību, aizsargāt iedzīvotājus un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.