Ratnieku-Biteslejas poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku-Biteslejas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D39420:003001, pik. 00/00-34/00 Salas pagastā, Mārupes novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/002
  • Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 20. decembris līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 684808.52
  •       AF finansējums: € 569001.00
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 115807.52
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku-Biteslejas poldera aizsargdambja D-1 kopgarums 6,466km. Atjaunojamā posma garums 3,4km. Aizsargdambis aizsargā Babītes ezeram piegulošās platības no applūšanas pavasara palu laikā.  Veicot aizsargdambja atjaunošanas darbus, tas tiek uzbērts projektētajā augstumā. Pirms aizsargdambja virsas uzbēršanas paredzēts aizbērt visus iegruvumus, veikt apauguma novākšanu. Aizsardzībai pret bebriem paredzēts iebūvēt pītu ruļļa sietu. Pēc uzbēršanas un sieta izbūves darbu beigšanas, nogāzes paredzēts apsēt ar augsnes-zāļu sēklu maisījumu.

Mērķis: nodrošināt aizsargdambja noturību un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes

Video