Jāņupītes poldera sūkņu stacijas pārbūve

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Jāņupītes poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:001001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/015
  • Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 5. decembris līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 1278315.83
  •       AF finansējums: € 1062140.67
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 216175.16
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Paredzēts veikt valsts meliorācijas sistēmas Jāņupītes poldera sūkņu stacijas pārbūvi iekļaujot šādus darbus:

1. Sagatavošanās darbus (būvlaukuma izveide, nožogošana, būvju asu un parametru nospraušana, informatīvo un brīdinošo zīmju uzstādīšana);
2. Jāņupītes poldera krājbaseina pārtīrīšanu;
3. Demontāžas darbus;
4. Sūkņu kameru betonēšanu (ieplūdes kamera, spiediena dzēšanas kamera, izplūdes kamera);
5. Transportiera lentas uzstādīšanu;
6. Sūkņu stacijas virszemes daļas izbūvi un apkārtnes labiekārtošanu.

Video