Par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes locekļu amata kandidātu atlases procesa rezultātiem.

    Ar Zemkopības ministrijas 2024. gada 4. janvāra rīkojumu Nr.1-p/2024/e “Par valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes locekļa atlases komisijas apstiprināšanu” tika izveidota nominācijas komisija, kuras locekļu sastāvā ietilpa komisijas priekšsēdētājs Pēteris Vilks – Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos, Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs, Sintija Dumbrovska – Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta direktore, Valdis Pētersons – Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītājs, Sniedze Sproģe – Latvijas Pašvaldību savienības padomniece, Ziedonis Helvigs – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes finanšu prorektors, Romualds Dovgjallo – Latvijas Melioratoru biedrības biedrs, Sertifikācijas centra eksperta komisijas priekšsēdētājs un komisijas loceklis – padomdevējs (bez balsstiesībām) Inese Tauriņa – Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore (turpmāk – Nominācijas komisija).

    Konkurss uz valdes locekļa amatu tika izsludināts 2024. gada 16. februārī ar pieteikšanās termiņu līdz 2024. gada 8. martam Nodarbinātības valsts aģentūras, Zemkopības ministrijas, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) un Valsts kancelejas tīmekļvietnēs.

    Konkursam tika piesaistīta atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” (turpmāk – Atlases kompānija).

    Līdz konkursa pieteikšanās termiņa beigām kopumā tika saņemti 32 pieteikumi. Kandidāti uz ZMNĪ valdes locekļu amatu tika vērtēti trīs atlases kārtās. Nominācijas procesa sagatavošana un Nominācijas komisijas sēdes notika attālināti. Nominācijas komisijas locekļi sēdēs piedalījās, izmantojot videokonferences rīku MS Teams. Otrās kārtas intervijas ar pretendentiem notika klātienē Zemkopības ministrijā un trešās kārtas padziļinātās vadības kompetenču intervijas klātienē organizēja Atlases kompānija.

    Valdes locekļu amatu kandidāti tika vērtēti saskaņā ar 2024. gada 9. februāra Nominācijas komisijas sēdē (Protokols Nr.1/ZMNĪ) apstiprināto Nolikumu par kandidātu atlasi uz ZMNĪ valdes locekļa amatu, kā arī apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.

    Pirmajā atlases kārtā kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, ne zemāks kā C1 līmenī, angļu valodas zināšanas B2 līmenī, izglītību, darba pieredzi pēdējo 10 gadu laikā, un profesionālo pieredzi attiecīgajās jomās) vērtēja Atlases kompānija, izskatot kandidātu pieteikumus, iesniegtos CV un pieteikumam pievienotos apliecinājumus un citus kandidātu iesniegtos dokumentus. Atlases kompānija sagatavoja kandidātu sākotnējo reputācijas vērtējumu, izmantojot publiski pieejamo informāciju.

    Nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja 6 kandidātus, kas bija saņēmuši visvairāk punktus.

    Konkursa otrajā kārtā Nominācijas komisija vērtēja angļu valodas zināšanu līmeni, uzdeva strukturētās intervijas jautājumus gan angliski, gan latviski un novērtēja kandidātu zināšanas un izpratni komandas vadības jomā, finanšu piesaistē Eiropas Savienības un citu finanšu avotu finansētiem projektiem, kā arī šo projektu īstenošanā, nekustamo īpašumu pārvaldībā, meliorācijas sistēmu ekspluatācijā, uzturēšanā un būvniecībā, risku vadībā un kvalitātes vadībā un stratēģijas izstrādē un īstenošanā.

    Šajā atlases kārtā Nominācijas komisija noklausījās kandidātu prezentācijas “Stratēģiskais redzējums ZMNĪ darbībai un galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai”, kā arī uzklausīja kandidātu atbildes uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

    Pēc kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa pirmo un otro kārtu, Nominācijas komisija uz konkursa trešo kārtu izvirzīja 3 kandidātus, kas bija saņēmuši visvairāk punktu.

    Atlases trešajā kārtā Atlases kompānija testēja kandidātus par personības īpašību atbilstību izvirzītajam amatam un kandidātu intelektuālo spēju atbilstību izvirzītajam amatam. Vadības kompetenču intervijas laikā tika veidotas specifiskas jautājumu grupas ar mērķi noskaidrot attiecīgo kompetenci un tās līmeni pretendentam. Visiem kandidātiem tika uzdoti vienādi jautājumi.

    Pēc visu trīs atlases kārtu kopvērtējuma Nominācijas komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu uz valdes locekļa amatu prioritārā secībā izvirzīt 2 kandidātus, kuri bija saņēmuši augstāko novērtējumu.

    Nominācijas komisija beidza savu darbu 2024. gada 30. aprīlī, kad tika pieņemts gala lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums kapitāla daļu turētājam.