Atveseļošanas fonda investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā.

  2023. gada 13. jūlijā apstiprināti ministru kabineta noteikumi Nr. 392 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi”  (turpmāk – investīcija), kuriem ar 2024. gada 16. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 48 tika veikti grozījumi.

  Investīcijas mērķis ir samazināt plūdu risku Latvijas lauku teritorijā un stimulēt pielāgošanās pasākumus klimata pārmaiņām, atbilstoši upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānam un plūdu riska pārvaldības plānam applūstošajās teritorijās mazinot risku iedzīvotājiem un visiem saimnieciskās darbības veidiem. Investīcijas mērķgrupa ir iedzīvotāji plūdu apdraudētajās Latvijas lauku teritorijās un polderu platībās.

  Ar investīciju sasniedzamais rādītāja mērķis – pabeigto investīciju projektu skaits – 21 projekts un kopējais rādītājs – to iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no investīcijām aizsardzībai pret plūdiem, dabas ugunsgrēkiem un citām ar klimatu saistītām dabas katastrofām. Projekti īstenojami, un rādītāji sasniedzami līdz 2026. gada 30. jūnijam.

  Investīcijai pieejamais kopējais finansējums ir 39 890 070 euro, tajā skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 32 967 000 euro un valsts budžeta finansējums – 6 923 070 euro pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem.

  Projektu īstenotājs valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ).

  Investīcijas īstenošanā plānots veikt valstij piederošu polderu sūkņu staciju pārbūvi, valsts aizsargdambju un potamālo upju regulēto posmu atjaunošanu.

  Pēc līguma noslēgšanas starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, ZMNĪ un Lauku atbalstu dienestu par investīciju īstenošanu, ZMNĪ 2023. gada nogalē uzsāka projektu iesniegumu iesniegšanu un nepieciešamo iepirkumu procedūru izstrādi. Tāpat turpinās darbs pie būvprojektu izstrādes.

Plānoto objektu saraksts projektu īstenošanai.

Nr.p.k. Projekta nosaukums
1. Valsts meliorācijas sistēmas Reiņa poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S27560:004001, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā pārbūve
2. Valsts meliorācijas sistēmas Ķūļciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S51470:001001, Ķūļciema pagastā, Talsu novadā pārbūve
3. Valsts meliorācijas sistēmas Upatu poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S56460:001001, Ugāles pagastā, Ventspils novadā pārbūve
4. Valsts meliorācijas sistēmas Jāņupītes poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:001001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve
5. Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S44420:001001 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā pārbūve
6. Valsts meliorācijas sistēmas Vēžu poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S31550:001001 Salas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūve
7. Valsts meliorācijas sistēmas Straupciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:003001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve
8. Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku – Biteslejas poldera sūkņu stacijas “Pērlītes”, meliorācijas kadastra kods S39420:004001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve
9. Valsts meliorācijas sistēmas Bernātu poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods 647978001001, pik.00/00 – 53/47, Nīcas un Otaņķu pagastā Dienvidkurzemes novadā atjaunošana
10. Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, meliorācijas kadastra numurs 3428:01, pik.53/00 – 98/40 un Bārtas labā krasta aizsargdambja, meliorācijas kadastra kods D27570:002003, pik.00/00 – 51/55 Nīcas un Otaņķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā atjaunošana
11. Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības Ogres-1 poldera aizsargdambja D-1, pik. 0/00 – 9/50, meliorācijas kadastra nr. 740201001001 Ogres pilsētā Ogres novadā atjaunošana
12. Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības Ogres poldera aizsargdambja D-3, meliorācijas kadastra kods D40010 pik.00/00-04/69 Ogres pilsētā Ogres novadā atjaunošana
13. Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D44420:001001 pik. 00/00-20/10 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā atjaunošana
14. Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku-Biteslejas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D39420:003001, pik. 00/00-34/00 Salas pagastā, Mārupes novadā atjaunošana
15. Valsts meliorācijas sistēmas Straupciema poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D39420:004002, pik. 00/00-40/33 Salas pagastā, Mārupes novadā atjaunošana
16. Valsts meliorācijas sistēmas Bļodnieku poldera aizsargdambja D-1,meliorācijas kadastra kods D39400:003001, pik. 00/00-30/22 un valsts meliorācijas sistēmas Bļodnieku poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D39400:003002, pik.00/00-05/68 Babītes pagastā Mārupes novadā atjaunošana
17. Valsts meliorācijas sistēmas Rēzeknes kreisā krasta dambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0780274003001, pik.00/00-90/40 Rēzeknes novadā atjaunošana
18. Valsts meliorācijas sistēmas Vārpas poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra kods D30460:005001, pik. 00/00-86/24 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana
19. Valsts meliorācijas sistēmas Auces poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra kods D30460:001001, pik. 00/00-39/03 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana
20. Valsts meliorācijas sistēmas Ošas 1 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266001001, pik.00/00-103/70, valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 0761266002001, pik. 00/00-15/42 un valsts meliorācijas sistēmas Ošas 2 poldera aizsargdambja D-2, meliorācijas kadastra numurs 0761266002002, pik. 00/00-78/72 Rožupes pagastā, Līvānu novadā atjaunošana
21. Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, meliorācijas kadastra nr. 4234:01, pik. 00/00-113/33 Madonas novadā atjaunošana