Atveseļošanas fonda investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā.

  2023. gada 13. jūlijā apstiprināti ministru kabineta noteikumi Nr. 392 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi”  (turpmāk – investīcija), kuriem ar 2024. gada 16. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 48 tika veikti grozījumi.

  Investīcijas mērķis ir samazināt plūdu risku Latvijas lauku teritorijā un stimulēt pielāgošanās pasākumus klimata pārmaiņām, atbilstoši upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānam un plūdu riska pārvaldības plānam applūstošajās teritorijās mazinot risku iedzīvotājiem un visiem saimnieciskās darbības veidiem. Investīcijas mērķgrupa ir iedzīvotāji plūdu apdraudētajās Latvijas lauku teritorijās un polderu platībās.

  Ar investīciju sasniedzamais rādītāja mērķis – pabeigto investīciju projektu skaits – 21 projekts un kopējais rādītājs – to iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no investīcijām aizsardzībai pret plūdiem, dabas ugunsgrēkiem un citām ar klimatu saistītām dabas katastrofām. Projekti īstenojami, un rādītāji sasniedzami līdz 2026. gada 30. jūnijam.

  Investīcijai pieejamais kopējais finansējums ir 39 890 070 euro, tajā skaitā Atveseļošanas fonda finansējums – 32 967 000 euro un valsts budžeta finansējums – 6 923 070 euro pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem.

  Projektu īstenotājs valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ).

  Investīcijas īstenošanā plānots veikt valstij piederošu polderu sūkņu staciju pārbūvi, valsts aizsargdambju un potamālo upju regulēto posmu atjaunošanu.

  Pēc līguma noslēgšanas starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, ZMNĪ un Lauku atbalstu dienestu par investīciju īstenošanu, ZMNĪ 2023. gada nogalē uzsāka projektu iesniegumu iesniegšanu un nepieciešamo iepirkumu procedūru izstrādi. Tāpat turpinās darbs pie būvprojektu izstrādes.