Arī 2021. gadā veikti vērienīgi darbi plūdu draudu novēršanai lauku apvidos

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) 2021. gadā īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus iedzīvotāju pasargāšanai no lauku teritorijas applūšanas, ieguldot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļus un valsts līdzfinansējumu.

Ar ERAF atbalstu 2021. gadā pabeigta valsts nozīmes ūdensnotekas “Iecava” atjaunošana Jelgavas novadā un Bauskas novadā. Projekta īstenošana sākta 2018. gada jūnijā, pabeigta 2021. gada decembrī. Sasniegtais mērķis – samazināts plūdu apdraudējums Jelgavas un Bauskas novadā 921 ha platībā. Darbu laikā valsts nozīmes ūdensnoteka “Iecava” atjaunota 19,86 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 1,127 miljoni eiro.

Patlaban noslēgumam tuvojas arī valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Lubāna ezera Ziemeļu dambja atjaunošana Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā. Būvdarbi izpildīti 90% apjomā. Projekta īstenošana sākta 2020. gada jūlijā, projekts tiks pabeigts 2022. gada maijā. Projekta mērķis ir samazināt plūdu apdraudējumu Rēzeknes, Gulbenes, Madonas un Balvu novadā. Darba rezultātā būs atjaunots Lubāna ezera Ziemeļu dambis 4,98 km garumā, samazinot plūdu draudus plūdu draudu skartajā 31 920 ha platībā. Kopējais projekta finansējums plānots 3,45 miljoni eiro.

Īstenojot šos vērienīgos atjaunotnes projektus, ir palielināta novadu iedzīvotāju drošība un veicināta uzņēmējdarbības attīstība teritorijā, kā arī paaugstināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Pēc projekta īstenošanas palielinājusies dabas teritorijas vērtība, pievilcīgums un nodrošināta produktīva teritorijas izmantošana.

Ieguldot ELFLA līdzekļus, regulāri tiek atjaunotas valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, nodrošinot lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās zemes saimnieciskajai darbībai nepieciešamo mitruma režīmu, lauku apvidu infrastruktūras funkcionēšanu un attīstību. Ieguldot 1,7 miljonus eiro, 2021. gadā atjaunotas 14 valsts nozīmes ūdensnotekas 117,5 km kopgarumā Siguldas, Kuldīgas, Jēkabpils, Dobeles, Aizkraukles, Alūksnes, Tukuma, Dienvidkurzemes, Saldus, Talsu, Rēzeknes, Bauskas, Ogres, Valmieras novadā. Darbu laikā atjaunoti ūdensnoteku gultnes parametri, bojātās caurtekas, ūdensnoteku gultnes stiprinājumi, drenu iztekas un veikti ūdensnoteku ekspluatācijas joslas kultūrtehniskie darbi.