Turpinās valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošana Latvijas – Krievijas robežjoslā

Saistībā ar Valsts robežsardzes plānotajiem Latvijas Republikas robežas izbūves darbiem gar robežu ar Krievijas Federāciju, kā arī saņemtajām zemes īpašnieku sūdzībām par atsevišķu valsts robežupju neapmierinošo tehnisko stāvokli, VSAI “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valsts robežjoslā īsteno sešu valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektus ar kopējo atjaunojamo posmu garumu 76 km.

Pateicoties būvuzņēmēju veiksmīgai darbu organizācijai un būvdarbus sekmējošiem klimatiskiem apstākļiem, šajā vasarā paveikts ievērojams darbu apjoms. Ūdensnotekās Ludumka un Moseika darbi ir pilnībā paveikti, bet ūdensnotekās Niedrupīte, Rītupe, Kūkova un Ludza atlikušos darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

Septembrī ZMNĪ vadība apsekoja dabā visus valsts robežjoslas būvobjektus, pārliecinoties, ka pierobežā notiek intensīva lauksaimniecības zemju izmantošana, ko labvēlīgi ietekmē ūdensnoteku atjaunošana. Arī Valsts robežsardzes pārstāvi atzinīgi novērtēja izdarīto, jo tas ievērojami atvieglos atlikušos robežas izbūves darbus un turpmāko robežkontroli.

Atbilstoši MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.623 “Meliorācijas kadastra noteikumi” starpvalstu ūdensnotekām tiek noteikts valsts nozīmes meliorācijas sistēmas statuss. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju nodrošina ZMNĪ. Seši valsts nozīmes ūdensnoteku – Ludumkas, Moseikas, Niedrupītes, Rītupes, Kūkovas un Ludzas –  atjaunošanas projekti tiek īstenoti par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.