Plūdu risku mazināšanā un meliorācijā līdz 2020. gadam investēs 80 miljonus eiro

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) turpina īstenot nozīmīgus projektus plūdu risku mazināšanā, lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju meliorācijā, valstij piederošo hidrotehnisko būvju atjaunošanā un pārbūvē, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanā. Šim mērķim no 2014. līdz 2020. gadam paredzēti 80 miljoni eiro publiskā finansējuma – 36,6 miljoni eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 43,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Ieguldot ELFA finansējumu, ZMNĪ īsteno meliorācijas projektus, kas iesniegti Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Sagatavošanās darbi ELFLA finansēto projektu īstenošanai sākti 2014. gadā un pirmās būves ekspluatācijā nodotas jau 2016. gadā. Šobrīd iesniegti ir 154 projekti par kopējo summu 26,3 miljoni eiro. Īstenojot šos projektus, tiks veikta pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes ūdensnotekās 1360 km garumā visos Latvijas reģionos. Veicot atjaunošanas un pārbūves darbus, tiek uzlabots ūdensnotekas kopējais stāvoklis un nodrošināta normāla meliorācijas sistēmas darbība, kas sekmē lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju apsaimniekošanu. Darbi veikti, ievērojot galveno saldūdeņu zivju nārsta periodu un saglabājot gultnē lielāko izmēru laukakmeņus un esošos lokālos padziļinājumus, kas ir zivju slēptuves un nārsta vietas. Projektu realizācijas gaitā tiek izbūvēti dažādi dabas aizsardzībā nozīmīgi elementi – sedimentācijas baseini, kā arī saglabāti upju gultņu dabiskie meandri un izveidotas akmeņu krāvumu krāces, lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos ūdenstecēs.

 1. gadā ar ELFLA atbalstu īstenoti 38 projekti, veicot būvdarbus 296 km garumā un investējot 5 miljonus eiro. Daži no objektiem:
 • Dagdas novadā valsts nozīmes ūdensnoteka M-28 – nomainītās caurtekas nodrošina netraucētu ūdens caurplūdi un hidroloģisko režīmu, kā arī uzlabo ceļu infrastruktūru;
 • Lielvārdes novadā Rites strauts – pēc darbu veikšanas krastos esošās zemes, kas pirms tam bija sākušas pārpurvoties, atkal ir izmantojamas lauksaimniecībā;
 • Rucavas novadā Līgupe – veicot darbus, sakārtoti infrastruktūras objekti un lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezti vairāk nekā 1000 ha meliorēto zemju, kā arī dodot iespēju uzlabot saimniecisko darbību novada teritorijā esošajā kūdras purvā;
 • Kocēnu novadā Zilūžu grāvis – ūdensnoteka ietekmē tai blakus esošo meliorēto zemju izmantošanu, tāpēc veikto būvdarbu rezultātā pazemināts ūdens līmenis, atjaunojot drenu iztekas, atbrīvojot ūdensnoteku no sanesumiem un nogulumu organiskās masas, demontējot bebru dambjus un atjaunojot caurtekas.
 1. gadā ELFLA finansējumam pieteikti jauni 37 projekti 7,1 miljona eiro vērtībā par atjaunošanas darbiem meliorācijas sistēmās 310 km garumā, kas tiks sākti 2018.-2019. gadā. Šogad būvdarbus plānots sākt 48 objektos (456 km, 10,3 miljoni eiro).

Investējot ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā paredzēti meliorācijai, ZMNĪ turpina īstenot pasākuma “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” plānotos darbus – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektu īstenošanu.

 1. gadā sākta būvniecība 11 projektos:
 • Jelgavas novadā tiek īstenoti četri projekti plūdu risku samazināšanai lauku teritorijās: Auces poldera sūkņu stacijas pārbūve, Vārpas poldera sūkņu stacijas pārbūve, Kalnciema poldera sūkņu stacijas pārbūve un Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana;
 • Madonas novadā – Zvidzienas poldera sūkņu stacijas pārbūve;
 • Nīcas novadā – Arāju poldera aizsargdambja atjaunošana;
 • Rīgas HES ūdenskrātuvē – Ikšķiles un Ogres aizsargdambju atjaunošana;
 • Aizputes novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste atjaunošana;
 • Talsu novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Roja atjaunošana;
 • Alūksnes novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Kūdupe atjaunošana.

Būvdarbu iepirkumi izsludināti vēl četriem projektiem.

 1. gadā plānots sākt būvniecību 15 projektos, tai skaitā:
 • Madonas un Varakļānu novadā – Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls atjaunošana;
 • Līvānu novadā – Ošas I un Ošas II poldera sūkņu staciju pārbūve;
 • Ādažu novadā – Gaujas -Daugavas kanāla pārbūve;
 • Durbes pagastā – valsts nozīmes ūdensnotekas Durbe atjaunošana;
 • Nīcas novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Bārtas kreisā krasta aizsargdambis atjaunošana;
 • Alojas novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla atjaunošana;
 • Iecavas novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava atjaunošana u.c.

Līdz šim būvdarbi realizēti kopumā par 3,5 miljoniem eiro. Realizējot apstiprinātos projektus, plūdu riski tiks samazināti ap 15 000 hektāru kopplatībā, pasargājot reģionos no plūdiem vairāk nekā 7000 iedzīvotāju, t.sk. viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes.

Zemkopības ministrijas informācija plašsaziņas līdzekļiem 24.01.2018.