Publiska apspriešana: Valgundes 1.vasaras poldera kanāla atjaunošana

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā

Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr. 40003338357), adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ.Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Ezermalas iela 2k-2-9, Rīga, LV-1006.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas ierosinātās darbības Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā pieņemts 2015.gada 9.decembrī. IVN ziņojums “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā” sagatavots 05.11.2017.

Ietvertā informācija: Ar ietekmes uz vidi ziņojumu ar pielikumiem iespējams iepazīties:

  • SIA „AMECO vide” mājaslapā: www.amecovide.lv (sadaļā Jaunumi) sākot ar 20.11.2017;
  • VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā www.zmni.lv;
  • VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā, adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.
  • Valgundes pagasta pārvaldē pie lietvedes, adrese Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017.

Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 28.novembrī plkst. 17:30 Valgundes pagasta izglītības, kultūras un sporta centrā “AVOTI”, adrese Saules iela 2, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par paredzēto darbību līdz 2017.gada 10.decembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv un/ vai SIA „AMECO vide” (Gaiļezera iela 3, Rīgā, LV-1079, tālr. 26668334, e-pasts: info@amecovide.lv, mājaslapas adrese: www.amecovide.lv.

Pielikums

Publiska apspriešana: Valgundes 1.vasaras poldera kanāla atjaunošana