Darbības pārskati

Nefinanšu mērķi
Mērķis Fakts            2017. gadā Plānotais 2018 gadā Fakts 2018.gadā Novirze no plānotā Novirze  no plānotā, % Valdes skaidrojums par novirzēm
1.Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētajās zemes platībās            
-Darbināto polderu sūkņu staciju skaits 32 32 32 0 0.0%  
-Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km 109.3 105.0 135.7 30.7 29.2% 2018. gadā iegādāta traktortehnika aizsargdambju uzturēšanai, radot priekšnosacījumus veikt pašu spēkiem lielāka apjoma darbus aizsargdambju drošības paaugstināšanai
2.Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību            
-Regulēto uzturēto ūdensnoteku garums – km 1,343.9 1,399.0 1,414.8 15.8 1.1%  
3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu riskus mOgres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību            
-Darbināto polderu sūkņu staciju skaits 8 8 8 0 0%  
-Uzturēto polderu aizsargdambju garums – km 8.4 8.4 8.7 0.3 3.6%  
4.Novērst appludināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH posteņu novērojumus            
-Tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, skaits – gab. 17,106 17,000 18,476 1476 8.7%  
5.Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju un ierobežojumiem pielietojot MKAD datus digitālā veidā            
-Sakārtota informācija par meliorētām zemju platībām, milj. ha 2.19 2.19 2.19 0 0%  
-Sakārtotās informācijas īpatsvars % pret visu nepieciešamo 100 100 100 0 0%  
6.Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību            
-ELFLA finansējums, tūkst. euro 8,362 10,000 10,608 608 6.1%  
-ERAF finansējums, tūkst. euro 5,231 10,000 10,276 276 2.8%  
             
 
Finanšu mērķi
Mērķis Fakts            2017. gadā Plānotais 2018 gadā Fakts 2018.gadā Novirze no plānotā Novirze  no plānotā, % Valdes skaidrojums par novirzēm
1.Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību            
-Peļņa, kas izmaksājama dividendēs, euro 15,702 20,563 20,563 0 0%  
-Peļņa, euro 25,704 20,000 9,107 -10893 -54.5% 2017. gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ veikti nozīmīga apjoma remonta darbi minēto īpašumu sakārtošanai ēku noslodzes palielināšanai, radot priekšnocījumus peļņas saņemšanai ilgterminā
-Pašu kapitāla atdeve (ROE),% 0.77 0.60 0.27 -0.33 -55.0% Nozīmīga apjoma remonta darbi 2017, gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ īstermiņā samazina pašu kapitāla atdeves rādītāju
-Kopējais likviditātes rādītājs 1.57 1> 1.91 0 0%  
 
Finanšu rādītāji
Mērķis Fakts            2017. gadā Plānotais 2018 gadā Fakts 2018.gadā Novirze no plānotā Novirze  no plānotā, % Valdes skaidrojums par novirzēm
neto apgrozījums, EUR 6,175,959 5,424,570 12,853,450 7428880 136.9% Ievērojot MK noteikumus, ES fonda ERAF finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcība palielinot neto apgrozījumu
peļņa vai zaudējumi, EUR 25,704 20,000 9,107 -10893 -54.5% 2017. gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ veikti nozīmīga apjoma remonta darbi minēto īpašumu sakārtošanai ēku noslodzes palielināšanai, radot priekšnocījumus peļņas saņemšanai ilgterminā
peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR 366,920 280,000 391,562 111562 39.8% Faktiski aprēķinātā nolietojuma un amortizācijas summa pārsniedz plānoto par 50 197 euro
pašu kapitāls, EUR 3,340,773 3,345,000 3,329,317 -15683 -0.5%  
pašu kapitāla atdeve (ROE), % 0.77% 0.60% 0.27% –           0.00   -54.3% Nozīmīga apjoma remonta darbi 2017, gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ īstermiņā samazina pašu kapitāla atdeves rādītāju
kopējais likviditātes rādītājs 1.57 1> 1.91 0 0%  
saistības pret pašu kapitālu, % 471.20 200.80 558.50 357.7 178.1% ZMNI specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs “Saistības pret pašu kapitālu,%”, saistību attiecība pret pašu kapitālu neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu, tā kā uzņēmuma bilancē atspoguļojas saskaņā ar MK noteikumiem piešķirtais finansējums ES fonda ELFLA apguvē, lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu.
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR 667,030 300,000 -573,262 -873262 -291.1% Būtiskāko novirzi no plānotā veido ES projektu apguve: ERAF projekta īstenošana ilgst vairākus gadus, palielinās apgrozāmo līdzekļu postenis “Nepabeigtie pasūtījumi” un postenis “Nākamo periodu ieņēmumi” no projekta ilgtermiņa daļas.
investīciju plāna izpilde, EUR 176,426 270,000 286,176 16176 6.0%  
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, EUR 15,702 20,563 20,563 0 0%  
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR 3,907,476 3,850,377 3,850,377 0 0%  
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR 3,907,476 3,850,377 3,850,377 0 0%  
valsts budžeta finansējums, apakšprogramma 26 02 00: “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”, EUR 3,155,216 3,098,117 3,098,117 0 0%  
valsts budžeta finansējums, apakšprogramma 26 03 00: “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”, EUR 752,260 752,260 752,260 0 0%  
valsts budžeta finansējums, programma        02 00 00; “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 729,411 0 0 0 0%  
Ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, EUR 1,811,857 1,574,193 1,841,624 267431 17% Papildus pārņemti pārvaldījumā valsts nekustamie īpašumi Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā
Ieņēmumi no ERAF projektu īstenošanas, EUR 0 0 7,070,800 7070800 100%  
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR 191,164 130,000 145,871 15871 12.2%  
Bilances kopsumma, EUR 19,082,924 11,467,600 21,921,907 10454307 91.2% Būtiskāko novirzi no plānotā veido ERAF projektu apguve, tā kā projektu īstenošana ilgst vairākus gadus, palielinās apgrozāmo līdzekļu postenis nepabeigtie pasūtījumi.
Aktīvu atdeve (ROA),% 0.13 1≤ 0.04 0 0%  
Ieguldījumu darbības naudas plūsma, EUR -184,586 -52,000 -240,956 -188956 363% Papildus prognozētajam iegādāta traktortehnika aizsargdambju uzturēšana pašu spēkiem
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu nodarbināto gadā, EUR 11,940 11,630 12,504 874 7.5%  
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR 40,900 37,410 84,562 47152 126.0% Ievērojot MK noteikumus, ES fonda ERAF finansējums tiek saņemts tieši uzņēmuma rīcībā, tā palielinot neto apgrozījumu, ERAF projektu apguvi veicot ar nozīmīgi nepalielinot nodarbināto speciālistu skaitu
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, EUR 0 0 0 0 0%  
Darbības (biznesa) rādītāji
Mērķis Fakts            2017. gadā Plānotais 2018 gadā Fakts 2018.gadā Novirze no plānotā Novirze  no plānotā, % Valdes skaidrojums par novirzēm
1.Saglabāt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu esošā līmenī            
-Ēku noslodze, % 82.5 83.0 83.8 0.80 1%